16.06.2017

Daňový balíček vyšel ve Sbírce - s účinností od 1. července 2017

Novela přichází s řadou úprav. Pro obce a jejich příspěvkové organizace je nejzásadnější, že příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem a dobrovolné svazky obcí budou moci provádět daňové odpisy u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření, resp. vloženého do dobrovolného svazku obcí.

Ve sbírce zákonů vyšel 15. června 2017 tzv. daňový balíček, který mění zákon o dani z příjmů, zákon o DPH a zákon o rezervách. Jedná se o zákon č. 170/2017 Sb. a jeho účinnost nastává dne 1. 7. 2017. K tomuto daňovému balíčku vydala finanční správa rekapitulační materiál.

Novela přichází s řadou úprav. Pro obce a jejich příspěvkové organizace je nejzásadnější, že příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem a dobrovolné svazky obcí budou moci provádět daňové odpisy u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření, resp. vloženého do dobrovolného svazku obcí.

V minulosti mohla příspěvková organizace zřízená obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí uplatňovat jako odpisovatel daňové odpisy jen u majetku vlastního, nikoliv u majetku ve vlastnictví zřizovatele. Obdobně nemohl dobrovolný svazek obcí odpisovat majetek vložený jeho členskými obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle nového znění ZDP může za dodržení podmínek zakotvených v ustanovení § 28 odst. 1 písm. d) příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí uplatňovat daňové odpisy z hmotného majetku předaného zřizovatelem k  hospodaření zřizovací listinou na  základě §  27 odst.  2 písm.  e), resp. §  39a odst.  4 zákona č. 250/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů. Obdobně může uplatňovat daňové odpisy i dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí. Tyto daňové subjekty musí podle § 30 odst. 10 ZDP u předmětného majetku pokračovat v odpisování hmotného majetku započatém zřizovatelem nebo členskou obcí. Podle Přechodných ustanovení (Čl. II bod 7 a 9) se nové znění zákona použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

 Ing. Jana Chládková
Legislativí a právní sekce SMO ČR