03.05.2017

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Analýzu systému kontrol územních samosprávných celků, kterou vytvořilo ministerstvo financí a na níž se podílel také Svaz, schválila vláda. Nyní bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k dalšímu projednání. Jejím cílem je identifikovat případné duplicity v kontrolním systému a navrhnout opatření, jak je omezit či ideálně plně eliminovat. Navrhnutá opatření by měla přispět k efektivnějšímu fungování kontrolního systému, včetně harmonogramu jejich implementace.

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků, kterou vytvořilo ministerstvo financí v součinnosti s kontrolními orgány, kraji a také Svazem měst a obcí ČR v průběhu druhé poloviny roku 2016, byla schválena na jednání vlády 19. 4. 2017. Nyní bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednání.

Primárním cílem této analýzy je identifikovat případné duplicity v kontrolním systému a navrhnout opatření, jak je omezit či ideálně plně eliminovat. Navrhnutá opatření by měla přispět k efektivnějšímu fungování kontrolního systému, včetně harmonogramu jejich implementace.

V rámci analýzy jsou nejprve podrobně představeny jednotlivé typy kontrol. Materiál dále obsahuje analýzu rozdílů v rozhodovací praxi, která na základě případových studií demonstruje, proč může v téže věci u dvou různých orgánů dojít k rozdílným rozhodnutím. Následuje analýza nákladů, tj. zhodnocení náročnosti kontrol jak na straně kontrolujících orgánů, tak na straně obcí. Analýza využívání výsledků z kontrol vyhodnocuje, zda jsou výsledky z jednotlivých kontrol dále efektivně sdíleny a využívány. Na závěr je zpracováno vyhodnocení fungování stávajícího systému a jsou navrhnuta opatření, která povedou k odstranění zjištěných nedostatků, včetně harmonogramu implementace změn.

Analýzu systému kontrol územních samosprávných celků naleznete na těchto stránkách ministerstva.

Zdroj: MF ČR
Zpracovala: Petra Kubařová, SMO ČR