11.01.2019

Prodloužení účinnosti předpisů pro veřejnou podporu do roku 2022

Evropská komise rozhodla prodloužit dobu aplikovatelnosti předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, jejichž účinnost měla vypršet do konce roku 2020. Doba prodloužení vybraných předpisů činí 2 roky, budou tedy prodlouženy do konce roku 2022. 

Evropská komise rozhodla prodloužit dobu aplikovatelnosti předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, jejichž účinnost měla vypršet do konce roku 2020. Doba prodloužení vybraných předpisů činí 2 roky, budou tedy prodlouženy do konce roku 2022. Zároveň Evropská komise zahájila proces hodnocení (evaluace) těchto a dalších předpisů s cílem zjistit, zda je možné předpisy po roce 2022 dále prodloužit nebo bude nutné předpisy změnit. Komise se rozhodla prodloužit platnost těchto předpisů pro poskytování veřejné podpory: 

  • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER);
  • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
  • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020;
  • Sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování;
  • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020;
  • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích;
  • Sdělení Komise Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem

Detaily k výše uvedenému najdete zde.
 

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže