10.10.2018

Plnění rozpočtu ke konci září 2018

V prvních devíti měsících roku 2018 činily celkové příjmy státního rozpočtu 1024,2 mld. Kč, celkové výdaje dosáhly hodnoty 1007,4 mld. Kč a přebytek byl zaznamenán ve výši 16,8 mld. Kč.

V prvních devíti měsících roku 2018 činily celkové příjmy státního rozpočtu 1024,2 mld. Kč, celkové výdaje dosáhly hodnoty 1007,4 mld. Kč a přebytek byl zaznamenán ve výši 16,8 mld. Kč.

 

Příjmy státního rozpočtu 

Výše celkových příjmů byla pozitivně ovlivněna zejména daňovými příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení a dosáhla 905,7 mld. Kč.

Inkaso DPH činilo za sledované období roku 2018 198,3 mld. Kč, tj. o 8,0 mld. Kč více než za  stejné období loňského roku. Do výběru DPH se pozitivně odrazil pokračující příznivý vývoj ekonomiky doprovázený růstem platů ve veřejném i soukromém sektoru a vliv elektronické evidence tržeb a kontrolní hlášení.

Inkaso daní z příjmů právnických osob se ve sledovaném období zvýšilo na 90,1 mld. Kč vlivem zavedení elektronické evidence tržeb. Oproti loňskému roku výběr této daně vzrostl meziročně o 2,2 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci (dříve ze závislé činnosti) pozitivně ovlivnil trend pokračujícího růstu mezd ve veřejném i soukromém sektoru a zavedení elektronické evidence tržeb. Výše inkasa této daně dosáhlo při meziročním růstu o 15,1 % 92,2 mld. Kč. Negativně výběr inkasa ovlivňují úpravy navyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, které se projevily zpětně při celoročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce. Předpokládaný celoroční negativní dopad na inkaso státního rozpočtu ve výši 1,1 mld. Kč má také nové zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě s účinností od 1. ledna 2018. Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (dříve z přiznání) znamenalo meziroční pokles o 0,1 mld. Kč na 3,1 mld. Kč z důvodu navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů. Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou činilo 9,4 mld. Kč.

 

Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za IX. 2017 a IX. 2018 (v mld. Kč)

v mld. Kč

IX. 2017

IX. 2018

2018/2017 (%)

Daň z přidané hodnoty

190,32

198,34

104,21%

Daň z příjmů právnických osob

88,20

90,13

102,19%

Daň z příjmů fyzických osob

91,60

104,64

114,24%

- vybíraná srážkou

8,28

9,36

113,04%

- placená plátci

80,09

92,19

115,11%

- placená poplatníky

3,22

3,09

95,96%

Daň z nemovitých věcí

9,09

10,02

110,23%

Ostatní nesdílené daně (spotřební, majetkové)

113,62

115,37

101,54%

celkem

492,83

518,50

 

Zdroj: MF ČR 

Výdaje 

Celkové výdaje ve sledovaném období byly o 9,2 % nad úrovní stejného období roku 2017 a dosáhly objemu 1007,4 mld. Kč. Meziroční růst ovlivnily zejména výdaje na důchody, dotace na přímé náklady základních a středních škol, výdaje na platy v ústředních orgánech státní správy, transfery podnikatelským subjektům, příspěvkovým organizacím, obcím a krajům podle zákona o sociálních službách. Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Rozpočty ÚSC dosáhly na neinvestiční transfery v objemu 129,5 mld. Kč, což je meziročně o 18,1 mld. Kč více. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, zálohy regionálnímu a soukromému školství a nárůst platů pedagogických a nepedagogických pracovníků.

 

Ilona Masopustová na základě údajů MF ČR