10.07.2020

Metodické materiály ÚZSVM a Ministerstva financí ČR pro obce a kraje k nakládání s majetkem státu

Na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byly zveřejněny metodické materiály, které shrnují zákonné povinnosti při hospodaření s majetkem státu.

ÚZSVM na svých stránkách k materiálům uvádí:

"ÚZSVM při hospodaření s majetkem státu postupuje v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem o majetku státu a metodikou a stanovisky Ministerstva financí. Zákonem preferovaná forma je úplatný převod, a to prostřednictvím transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Bezúplatný převod majetku lze upřednostnit před úplatným převodem pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, a to ve veřejném zájmu, či je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení, nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Podmínky pro bezúplatný převod nebo přímý prodej územně samosprávným celkům obsahuje metodický pokyn Ministerstva financí a rovněž informační materiál ÚZSVM pro obce a kraje. Oba dokumenty jsou ke stažení na této stránce. V roce 2019 získaly města a obce od ÚZSVM bezúplatně 2 406 nemovitostí v hodnotě 161 566 798 korun a kraje včetně správy silnic 932 nemovitostí v hodnotě 76 100 953 korun."