14.05.2019

Dary obcím od občanů a firem a možnost jejich odpočtu od základu daně

Ze zkušenosti našich měst a obcí víme, že některé municipality získávají na financování investičně náročných projektů rozvíjející infrastrukturu obce (zejména pro ekologické účely při realizaci dotovaných akcí – např. kanalizace, obnova zeleně, vodovod) bezúplatné plnění ve formě daru od fyzických

Ze zkušenosti našich měst a obcí víme, že některé municipality získávají na financování investičně náročných projektů rozvíjející infrastrukturu obce (zejména pro ekologické účely při realizaci dotovaných akcí – např. kanalizace, obnova zeleně, vodovod) bezúplatné plnění ve formě daru od fyzických a právnických osob na zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Občané formou tohoto příspěvku vyjadřují ochotu rozvinout lepší podmínky k životu v jejich obci a působí tak jako určitá forma rozvoje území a vyjádření sounáležitosti s jejich obcí.

Jak z hlediska poplatníků daně z příjmů fyzických osob tak z hlediska poplatníků daně z příjmů právnických osob jsou podmínky pro odpočet od základu daně v podobě bezúplatného plnění obdobné. Dle § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, lze od základu daně sníženého podle § 34 tohoto zákona odečíst hodnotu bezúplatného plnění (tj. dar finančních prostředků bez úroků) poskytnutého mimo jiné obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní.

Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky a získané prostředky budou poskytnuty u příjemce daru na jiné než zákonem vyjmenované účely, nelze taková bezúplatná plnění (finanční dary) u dárce uznat jako položku snižující základ daně pro výpočet daně z příjmů u zaměstnanců a u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Osoba poskytující bezúplatné plnění (dar) musí prokázat výše uvedené skutečnosti. Bližší postup ohledně prokazování je uveden v komentáři k § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP Pokynu GFŘ D – 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 3, ze dne 25. 3. 2015. Pro úplnost uvádíme, že obec jako příjemce těchto bezúplatných plnění postupuje zejména dle § 17a odst. 1, § 19b odst. 2 písm. b) bodu 3, § 19b odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.

Prioritně je třeba upozornit, že poskytování bezúplatné plnění ve formě finančního daru od fyzických a právnických osob nesmí být v rozporu s pravidly dotačních titulů, tj. realizace projektů nesmí být na těchto darech závislé, ani nesmí být právně vynucovány, jinak jde totiž o nepřípustný příjem z realizace dotovaného projektu.