12.08.2020

Zveřejňujeme výzvu k programu COVID - Kultura, žádat o podporu bude možné od 18. srpna 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu k programu COVID – Kultura. Zájemci o tuto podporu se s ní nyní mohou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020, a to elektronicky přes informační systém přístupný přes adresu www.mpo.cz/kultura.

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo MPO ve spolupráci s MK v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje, které vznikly od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády byly přesunuty nebo zrušeny.

Uznatelnými výdaji se rozumí ty, které byly vynaloženy marně a nelze je využít na jinou či odloženou akci. Zrušenou kulturní akcí se rozumí kulturní akce, která byla bez náhrady zrušena v daném kalendářním roce, například ročník 2020 se neuskutečnil a počítá se až s ročníkem v roce 2021.

 

Aktuálně:

 • Program COVID – Kultura prochází v současné době řízením o získání souhlasu Evropské komise (EK). Podpora se bude poskytovat po rozhodnutí EK, které opatření schválí.
 • Výzvu MPO zveřejnilo 11. srpna.
 • Žádosti bude možné podávat od 18. srpna on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz/kultura.
 • Identita žadatele se bude ověřovat prostřednictvím NIA - elektronické identity. Podrobnosti najdete na www.eidentita.cz.
 • Všechna potvrzení a formuláře budou pro žadatele připraveny v informačním systému.
 • Maximální výše podpory bude činit 5 milionů Kč pro žadatele.
 • Celková alokace programu je 900 milionů korun.

 

Kdo bude moci o podporu žádat?

Oprávněným žadatelem jsou:

 • podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních a divadelních projektů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts;
 • individuální umělci;
 • podnikatelské subjekty:
  • pořadatelé filmových festivalů;
  • pořadatelé hudebních festivalů;
  • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a přehlídek;
  • hudební kluby - provozovny, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, dramaturgie, propagace a provozování hudebního programu je jejich hlavní činností;
  • technické firmy a podnikatelské subjekty zajišťující akce v rámci kulturní služby veřejnosti (poskytující služby či prostory pro kulturní akce dle programu);
  • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
  • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
  • umělecko-manažerské agentury, které jsou hlavními pořadateli kulturní akce;
  • galerie a muzea;
  • divadla.

 

Jaké podmínky bude třeba splnit, aby byla podpora přiznána?

Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;

 • je daňovým subjektem podle zákona 280/2009 Sb., daňový řád;
 • podle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
 • soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • není v likvidaci;
 • podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19;
 • bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace programu.

 

Další podmínky:

 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti realizace kulturních akcí v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;
 • při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní podnikatelskou činnost v oblasti kulturních akcí; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením;
 • příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle
 • 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; prokazuje čestným prohlášením;
 • příjemce není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 10. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.

Co bude třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi například:

 • Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti – Přehled uznatelných výdajů podnikatelského subjektu za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Jednotlivé faktury musí obsahovat podpis statutárního zástupce podnikatelského subjektu nebo pověřené osoby a dále musí být v elektronické či oskenované podobě. 
 • Doklad o úhradě jednotlivých uznatelných výdajů, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti - Přehled uznatelných výdajů podnikatelského subjektu za přesunuté nebo zrušené kulturní akce.
 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje veškeré podmínky výzvy.
 • Čestné prohlášení příjemce o tom, že žadatel jako příjemce podpory akceptuje, že podpora se poskytuje do nevyčerpané výše dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce do limitu 800 000 eur, do kterého se započítávají další podpory, které příjemce obdrží na základě různých opatření podle části 3.1. dočasného rámce Evropské komise, a to bez ohledu na povahu výdajů zacílených příslušnou podporou.
 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.
 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že nečerpal podporu na způsobilé výdaje podpořené z výzvy Programu COVID - Kultura  jinou podporou v rámci rozhodného období (například z programu COVID - Nájemné).
 • Čestné prohlášení, že příjemce podpory faktury v žádosti o podporu uhradil.
 • Čestná prohlášení příjemce podpory, že uznatelné výdaje jsou předkládány v plném souladu se schváleným programem COVID – Kultura.

 

Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti zájemce o dotaci provede.

Více v přiložené tiskové zprávě MPO.