01.04.2020

Zahájení příjmu žádostí do programu OP PIK Partnerství znalostního transferu

Dotace je určena na dlouhodobou spolupráci podniků a znalostních organizací.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje 1.dubna 2020 příjem žádostí do výzvy VI programu Partnerství znalostního transferu. Výzvu vyhlásilo 25. března 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 10. září 2020.

Účelem výzvy je podpora spolupráce mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu know-how, souvisejících technologií a dovedností nezbytných pro procesní a produktové inovace a certifikace produktů.

Míra podpory tvoří 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Takovými výdaji mohou být na straně firmy stroje a zařízení, hardware a software, materiál; na straně znalostní organizace pak mzdy, pojistné a cestovné, služby expertů a související nepřímé výdaje. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tisíc až 5 milionů korun. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 150 milionů korun.

Znalostní transfer je prováděn přímo v provozovně podniku za odborného dozoru akademického pracovníka vybraného expertního pracoviště, cílem je praktické využití know-how při chodu podniku a osvojení si znalostí a dovedností zaměstnanci podniku, říká Petr Kolář, ředitel Sekce Rozvoje podnikatelského prostředí API.

 

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

Kontakt pro média:

Agentura pro podnikání a inovace                                                         

Radek Horešovský                                                                                                              

Vedoucí Oddělení koordinace fondů EU                                                                                                                       

radek.horesovsky@agentura-api.org                                      

+420 601 130 446, +420 296 342 361