31.03.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace.

Základní informace o výzvě:

V rámci výzvy bude alokováno 1.000 mil. Kč. Akce musí být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace.

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.

Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31.12.2022.

Oblasti podpory

 1. opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 2. výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel
 3. výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích
 4. výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce)
 5. výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu
 6. dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV

Výše dotace

Na jednu akci je možné poskytnout dotaci v maximální výši 50 mil. Kč.

Podpora do podprogramů je poskytována na základě počtu trvale hlášených obyvatel:

 1. pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 % z maximálních uznatelných nákladů,
 2. pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65 % z maximálních uznatelných nákladů,
 3. pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60 % z maximálních uznatelných nákladů,
 4. pokud je žadatelem obec s více než 1000 obyvateli (avšak opatření je realizováno v místní části do 1000 obyvatel), je dotace stanovena ve výši 55 % z maximálních uznatelných nákladů
 5. pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50 % z NSTČ.

Maximální uznatelné náklady se pro výpočet dotace stanoví tak, že na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele - u podprogramu 129 302 (vodovodů) nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH, - u podprogramu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 90 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace nepřekročí 100 tis. Kč bez DPH.