02.04.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací

MZe vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 1.000 mil. Kč.

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.

Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31.12.2022.

 

Oblasti podpory

 1. a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 2. b) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel
 3. c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích
 4. d) výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce)
 5. e) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu
 6. f) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV

 

Výše dotace

Na jednu akci je možné poskytnout dotaci v maximální výši 50 mil. Kč.

Podpora do podprogramů je poskytována na základě počtu trvale hlášených obyvatel:

 1. a) pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 % z maximálních uznatelných nákladů,
 2. b) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65 % z maximálních uznatelných nákladů,
 3. c) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60 % z maximálních uznatelných nákladů,
 4. d) pokud je žadatelem obec s více než 1000 obyvateli (avšak opatření je realizováno v místní části do 1000 obyvatel), je dotace stanovena ve výši 55 % z maximálních uznatelných nákladů,
 5. e) pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50 % z NSTČ.

Maximální uznatelné náklady se pro výpočet dotace stanoví tak, že na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele - u podprogramu 129 302 (vodovodů) nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH, - u podprogramu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 90 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace nepřekročí 100 tis. Kč bez DPH.

 

 

Pro více informací

Ing. Barbora Šmerdová

smerdova@dotacesnadno.cz