20.04.2020

Veřejně dostupné vyhledání poskytnutých podpor v registru de minimis

Ministerstvo zemědělství provedlo kroky vedoucí k opětovnému zveřejnění části dat z Centrálního registru podpor malého rozsahu (registru de minimis) o čerpaných podporách de minimis daným příjemcem podpory na portálu eAGRI.

K tomuto kroku přistoupilo po důkladné analýze i dohodě s druhým koordinačním orgánem veřejné podpory – ÚOHS, kdy údaje o vyhledaných fyzických osobách jsou zveřejněny tak, aby byly v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a nedocházelo tak ke kolizi s ochranou osobních údajů.

V praxi je tedy již od 14. 4. 2020 umožněno příjemcům vyhledat souhrnnou výši podpor de minimis čerpaných konkrétním subjektem, a to bez nutnosti předchozí registrace. Situaci by to tak mělo výrazně ulehčit zejména těm žadatelům o podporu de minimis, kteří jsou nějakým způsobem propojeni s jinými subjekty a bylo pro ně dosud obtížné informace o čerpání podpor v rámci propojených podniků získat.

Informace o souhrnné výši čerpání podpor de minimis konkrétním subjektem je možné získat prostřednictvím vyhledávacího formuláře http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search.

Pro detailní přehled o jednotlivých obdržených podporách se i nadále doporučuje příjemcům podpor zřízení registrovaného přístupu na portál eAGRI. Formulář žádosti a postup při jejím podávání mají příjemci k dispozici zde.

Zveřejnění části údajů o čerpaných podporách de minimis by mělo rovněž přispět ke snížení administrativní zátěže pro podniky zasažené dopady pandemie COVID-19 a urychlit tak podávání žádostí o podporu v režimu de minimis.

Tímto krokem není nadále jakkoliv dotčena zákonná povinnost poskytovatelů podpor de minimis důsledně ověřovat možnost poskytnutí podpory prostřednictvím registru de minimis.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství