23.04.2020

#ŠKODA AUTO pomáhá a může pomoci i Vám

Dovolujeme si Vás informovat o grantové výzvě pro poskytovatele terénních zdravotních a sociálních služeb. Neváhejte proto a využijte možnosti získat jeden ze 100 nových vozů Octavia. Výzva běží ve dvou kategoriích – první pro regionální nemocnice a poskytovatele zdravotní péče, druhá pro registrované poskytovatele sociálních služeb. Přihlásit se můžete až do 30. 4. 2020.

Letošní pandemie onemocnění COVID-19, kterou způsobuje koronavir SARS-CoV-2 nám ukazuje, jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče a jak velký význam má poskytování mobilních služeb. Proto se ŠKODA AUTO, a.s. rozhodla věnovat 100 osobních vozidel ŠKODA Octavia organizacím, které zajišťují potřebné služby, a to zejména terénní formou, a to také těm organizacím, které jsou zřizovány městy.

Každá právnická osoba (jedno IČ), může díky této výzvě, získat v grantovém programu jedno vozidlo. Vůz musí být určen pro převoz klientů/pacientů nebo pro dopravu pracovníků za klientem/pacientem.

Podporované projekty budou ve dvou kategoriích, přičemž pro každou kategorii bude otevřeno vlastní přihlašování:

Kategorie A – zaměřená na poskytování zdravotních služeb v terénní formě – Přihlášení do kategorie A

1) Obchodní společnosti v právní formě a.s. a s.r.o. poskytující zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, jejichž jediným vlastníkem je přímo nebo prostřednictvím další osoby územně samosprávný celek/svazek obcí.

2) Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem poskytující zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 3) Organizace, které poskytují hospicovou a paliativní péči (dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů):

  1. a) nestátní neziskové organizace: spolky a pobočné spolky; účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  2. b) příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem.

Kategorie B – zaměřená na poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel – Přihlášení do kategorie B

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou:

  1. a) nestátní neziskové organizace: spolky a pobočné spolky; účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
  2. b) příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem,

a kteří jsou držitelem některého z níže uvedených ocenění/certifikace /nebo jsou členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR:

  1. a) Neziskovka roku – uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti
  2. b) Značka spolehlivosti – spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
  3. c) Značka kvality – uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
  4. d) Vážka – uděluje Česká alzheimerovská společnost
  5. e) Garance kvality – uděluje Asociace rané péče ČR
  6. f) Jsou ke dni podání žádosti prověřenými členy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Termín výzvy: 17. 4. až  30. 4. 2020

Projektové žádosti spolu s rozpočtem se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacího systému NROS.

Další informace najdete na: https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-skoda-auto-mobilita/