08.03.2011

Program LIFE+ pro rok 2011 - Finanční nástroj pro životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo koncem února výzvu k předkládání projektů do programu LIFE+ pro rok 2011. Program je určen k pokrytí mezer ve financování horizontálních programů EU pro oblast životního prostředí na období 2007 -2013. Pro ČR byla v roce 2011 vyčleněna částka ve výši cca 5,7 milionů EUR.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo koncem února výzvu k předkládání projektů do programu LIFE+ pro rok 2011. Program je určen k pokrytí mezer ve financování horizontálních programů EU pro oblast životního prostředí na období 2007 -2013. Pro ČR byla v roce 2011 vyčleněna částka ve výši cca 5,7 milionů EUR. V návaznosti na předloženou projektovou žádost lze požádat o dofinancování projektu z prostředků MŽP. Výzva k předkládání žádostí o spolufinancování bude vyhlášena v polovině března 2011.

Program LIFE+ pokrývá tři oblasti podpory: Příroda a biologická rozmanitost, Politika a správa v oblasti životního prostředí, Informace a komunikace.

1a) Life+ Příroda - dlouhodobě udržitelné investice do lokalit Natura 2000 a na ochranu druhů a stanovišť, na které se zaměřují směrnice o ptácích a stanovištích formou demonstrativních projektů nebo nejlepší praxe.

1b) Life+ Biologická rozmanitost - opatření a postupy, které přispívají k zastavení a úbytku biodiverzity v EU odlišné od těch v Life+ Příroda formou demonstrativních nebo inovativních projektů.

2) Politika a správa v oblasti životního prostředí - demonstrativní nebo inovativní projekty vztahující se ke klimatickým změnám, vodě, ovzduší, půdě, urbanizovanému prostředí, hluku, chemickým látkám, životnímu prostředí a zdraví, odpadům, přírodním zdrojům, lesům.

3) Informace a komunikace - komunikační a informační kampaně zaměřené na zvyšování veřejného povědomí a akce spojené s implementací, aktualizací a rozvojem evropské environmentální politiky.

 Žádosti se předkládají na národní kontaktní místo, kterým je Ministerstvo životního prostředí, jsou však posuzovány na evropské úrovni, kde probíhá také výběr projektů. Konečný termín pro předkládání projektových návrhů národnímu kontaktnímu místu je 18. července 2011. Úspěšné žádosti předkládané v roce 2011 by měly projít evaluačním procesem v první polovině roku 2012. Případný podpis grantových smluv se předpokládá na přelom května a června roku 2012.

Inspirovat se lze úspěšnými projekty z předchozích let realizovanými např. Moravskoslezským krajem viz http://mzp.cz/cz/odkazy_na_projekty

Podrobnější informace a kontakty najdete na internetových stránkách MŽP na adrese http://mzp.cz/cz/odkazy_na_projekty