15.06.2020

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Příjem žádostí: předpoklad podzim 2020

Předmět podpory:

  • Rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod. max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu, včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahnění
  • Výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek boje se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod. max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně max. 10 mil. Kč na celou akci

ZDROJ: dotacesnadno