18.08.2020

Norské fondy, Program CZ 20 „Vnitřní věci“, klíčová aktivita PDP 4 – možnost zapojení obcí a měst je stále otevřená

Jménem Policie ČR si Vám opětovně dovolujeme nabídnout možnost zapojení do jedné z klíčových aktivit předem definovaného projektu (PDP 4) Programu CZ 20 „Vnitřní věci“ Norských fondů pod názvem „Vytvoření nového modelu spolupráce mezi Policií ČR a územní samosprávou“, který zároveň představuje její primární cíl.

Klíčová aktivita PDP

 

Hlavním předmětem je uspořádání celkem 8 tematických dvoudenních workshopů konaných v období od února 2021 do konce roku 2022 na následující témata (vždy 2 x do měsíce):

1) doprava (cca únor 2021)

2) prevence kriminality na místní úrovni (cca říjen 2021)

3) výměna informací a dat (cca únor 2022)

4) spolupráce s jinými subjekty (orgány obce, dalšími státními orgány, nestátní neziskové organizace) – (cca říjen 2022).

 

Cílovou skupinou workshopů jsou zástupci obcí a měst, obecních a městských policií a příslušných odborných útvarů Policie ČR. Z hlediska účasti zástupců samosprávy jsou celkově dimenzovány na počet 150. Předpokládaný celkový počet účastníků každého workshopu je cca 35 – 40 osob. Věcným gestorem je Policejní prezidium ČR a Odbor bezpečnostní politiky MV ČR.

 

Výstupy klíčové aktivity PDP 4

Hlavního výstupem je pilotní model - soubor návrhů na zkvalitnění součinnosti při řešení kriminality na místní úrovni za spolupráce lokálních aktérů, a to ve formě publikace zahrnující:

  • příklady dobré praxe v jednotlivých oblastech
  • analýzu stávajících koordinačních dohod mezi Policií ČR a územní samosprávou (včetně případných návrhů na zlepšení mechanismu jejich fungování)
  • katalog preventivních činností.

V poslední fázi realizace aktivity (rok 2023) bude nabídnuta obcím a městům k praktické implementaci. Shrnutí výstupů se bude mj. věnovat rovněž závěrečná konference celého PDP 4 (první čtvrtletí roku 2024).

 

Účasti zástupců územní samosprávy na workshopech klíčové aktivity PDP 4

 

Účast zástupců samosprávy vnímají gestoři projektu jako maximálně přínosnou a nezbytnou pro účely identifikace dobré praxe a případně naopak slabých míst v rámci spolupráce s Policií ČR v jednotlivých výše uvedených tématech. Věří, že výstupy z workshopů přispějí nejen k zefektivnění předmětné spolupráce, ale v konečném důsledku také ke zvýšení kvality výkonu státní správy a samosprávy a tím i kvality života obyvatel na daném území (především na úseku bezpečnosti).

 

 

Workshopy budou probíhat formou přednášek a prezentací, diskuse a využití vhodné metody pracovní činnosti jednotlivých účastníků. Aktivní zapojení zástupců samosprávy bude proto velmi uvítáno také ve formě přednášky či prezentace na dílčí specifická témata, reflektující konkrétní podmínky fungování jejich obce či města v dané oblasti. V této souvislosti gestoři projektu nabízí rovněž možnost zapojení zástupců územní samosprávy do formulace konkrétních témat a obsahu workshopů a stanovení jejich celkové dramaturgie.

 

Účast na všech 4 tematických workshopech není nezbytně nutná, lze ji uskutečnit pouze v preferovaných tématech. Zároveň bude uvítána rovněž vaše účast na závěrečné konferenci celého PDP 4.  

 

Vazba klíčové aktivity PDP 4 na další iniciativy v rámci Programu CZ 20

 

V rámci Programu CZ 20 je klíčová aktivita PDP 4 obsahově provázána rovněž s workshopy pořádanými v rámci tzv. Bilaterální iniciativy (BA), které budou zaměřeny na problematiku sdílení dobré praxe v dané oblasti na mezinárodní úrovni s norským partnerem. Výstupy tematicky příbuzných workshopů BA budou rovněž zahrnuty do výstupů klíčové aktivity PDP 4. Nabídka k případné účasti zástupců jednotlivých obcí a měst na těchto workshopech bude zaslána ze strany SMO ČR následně.

V případě, že budete mít zájem o zapojení do realizace výše uvedené klíčové aktivity PDP4, prosíme o nahlášení jména a kontaktu na zástupce za Vaše město či obec, a to nejpozději do 15. 10. 2020 na adresu varhol@smocr.cz. Přesnější Informace týkající se harmonogramu, místa konání a dalších organizačních aspektů daných workshopů (případně informace k zapojení do formulace jejich obsahu) budou zájemcům z vašich řad zaslány nejpozději do 31. 12. 2020.

Policejní prezidium České republiky