27.03.2020

Možné změny termínů u veřejných zakázek

Stav nouze může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti. Prodlužování lhůt pro podání nabídek. Zrušení zadávacího řízení. Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek. Projděte si doporučení z Ministerstva pro místní rozvoj.

Prodlužování lhůt pro podání nabídek

Zadavatel nemusí automaticky prodlužovat lhůtu pro podání nabídek pouze z obecného důvodu, že byl vyhlášen nouzový stav – samotné vyhlášení nouzového stavu nemusí mít nijaký dopad na zadávací řízení jako takové.

Pokud by nouzový stav mohl mít dopad na zpracování nabídek dodavatelů (např. administrativní pracovníci dodavatelů mohou být v karanténě, některá část/oblast hospodářství by byla výrazně omezena personálně, technickou nebo výrobní kapacitou), případně by i na straně zadavatele došlo k situaci, že by po podání nabídek s ohledem na vnitřní situaci zadavatele (opět – administrativní pracovníci, kteří mají přístup do elektronického nástroje zadavatele jsou v karanténě a zároveň zadavatel ví, že nebude schopen v krátkém budoucím čase otevřít obálky, posoudit a vyhodnotit nabídky) nebyl schopen pokračovat v zadávacím řízení, tak potom zadavatel může (nemusí – zákon nestanoví termín pro otevírání nabídek) zvážit prodloužení lhůty pro podání nabídek na takovou lhůtu, která bude vzhledem k okolnostem odpovídající. Primárně však platí, že obecně již původní lhůta pro podání nabídek musela být dostatečná a přiměřená pro zpracování a podání nabídek, samotné vyhlášení nouzového stavu není důvodem pro automatické prodlužování lhůt pro podání nabídek a případné prodloužení lhůt pro podání nabídek je na zvážení zadavatele s ohledem na konkrétní okolnosti zadávacího řízení.

 

Zrušení zadávacího řízení

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zadavatel může dostat do situace, kdy realizaci veřejné zakázky s ohledem na nouzový stav nelze prakticky provést (předmět veřejné zakázky nebo podmínky plnění veřejné zakázky nejsou dostupné z důvodu zavedení nouzového stavu a z něho vyplývajících okolností, předmět veřejné zakázky zanikne nebo se stane s ohledem na nové skutečnosti bezpředmětný), případně nastane komplikace na straně dodavatele z důvodů administrativních/kapacitních/výrobních/právních (omezení pohybu osob, karanténa, uzavření oblasti, zrušení dodavatelských vztahů apod.), na základě kterých nelze po dodavateli vyžadovat plnění veřejné zakázky. V takové případě může zadavatel zvážit zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2, písm. c) a písm. d).

c) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil

d) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

 

Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek

V případě již ukončených zadávacích řízení a uzavřených smluv, pokud by vyhlášení nouzového stavu přímo ovlivnilo průběh realizace veřejné zakázky, může zadavatel prodloužit dobu realizace podle § 222 odst. 6. Vyhlášení nouzového stavu však není obecně automatickým naplněním podmínek § 222 k možnému provedení změny závazku. Nutnou podmínkou zůstává naplnění všech okolností, které jsou podmínkou pro takovou měnu, tedy:

a) potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna závazku musí odpovídat konkrétním okolnostem a může být provedena pouze taková změna, která je skutečně vynucena nouzovým stavem a kterou je nezbytně nutné provést pro provedení závazku s ohledem na nové, nepředvídatelné okolnosti (např. veřejná zakázka na průzkum veřejného mínění, který má být proveden v ulicích měst, obcí - nouzový stav je vyhlášen na měsíc – změna reflektuje všechny okolnosti, vyplývající z nouzového stavu – prodloužení např. také o měsíc nebo další okolnosti, které mají konkrétní dopad na plnění  (doba karantén apod.)). Změny nesmí být prováděny nad rámec skutečnosti, vyplývající z nových okolností (např. veřejná zakázka na průzkum veřejného mínění, který má být proveden v ulicích měst, obcí - nouzový stav je vyhlášen na měsíc – prodloužení o 6 měsíců). Změna závazku by tedy měla pouze nezbytně nutným způsobem překlenout nový, nepředvídatelný stav, který zadavatel nemohl předvídat a který skutečně dopadá na realizaci veřejné zakázky. 

 

Zdroj: MMR