04.08.2020

Chcete dostat do města více zeleně a vláhy?

Také ulice Vaší obce či města mohou brzy oživit nové stromy, louky, zelené fasády, jezírka a různé vodní prvky. SFŽP ČR nabízí 104 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Výzva běží v termínu 12.8.-30.10.2020.

Prostředky z dotační výzvy „Bergen“ mohou pomoci městům lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel

Na co lze získat dotaci?

Zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

Jedná se zejména o tato opatření:

 • náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů (mimo komplexní dopravní opatření),
 • pořízení a implementace zelených nebo modrých prvků s pozitivním vlivem na mikroklima sídla,
 • nákup a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace (včetně nadzemních záhonů a truhlíků),
 • zakládání a obnova zelených ploch prospěšných z hlediska spontánní sukcese (včetně květnatých luk),
 • pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch (bez podpory architektonicky cenných prvků a nesouvisejících stavebních objektů),
 • podpora ostatních krajinných prvků zelené a modré infrastruktury, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu,
 • zpracování územních a sídelních studií z pohledu urbánní ekologie nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy změny klimatu

Kdo může žádat o dotaci?

  Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby)..

  Jaká je výše poskytované dotace?

  5 200 000 Kč (200 000 EUR) – 26 000 000 Kč (1 000 000 EUR) na jeden projekt. Z prostředků Programu mohou být uhrazeny způsobilé výdaje ve výši 90 %.

  Kdy začíná běžet termín pro podání žádosti?

  12. srpna 2020 (9:00 hod) – 30. října 2020 (12:00 hod)

  Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.

  Jak lze podat žádost?

  Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Vaše případné dotazy k dané výzvě posílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

  Další informace k výzvě naleznete na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=5