14.06.2007

Svaz v pracovní skupině Ministerstva dopravy ČR pro stanovení doby omezení jízdy kamionů o víkendech

Na Ministerstvu dopravy byla zahájena jednání o úpravě dob omezení jízdy kamionů o víkendech. Výsledkem musí být náprava stavu, kdy je Česká republika průjezdní trasou pro kamiony a kdy jsou dotčené obce neúměrně zatěžovány dopravou, aniž by jim toto zatížení (hluk, zplodiny, rozbité silnice) kdokoliv kompenzoval.

Na Ministerstvu dopravy byla zahájena jednání o úpravě dob omezení jízdy kamionů o víkendech. Výsledkem musí být náprava stavu, kdy je Česká republika průjezdní trasou pro kamiony a kdy jsou dotčené obce neúměrně zatěžovány dopravou, aniž by jim toto zatížení (hluk, zplodiny, rozbité silnice) kdokoliv kompenzoval.
Dne 7.6.2007 se zástupce Svazu měst a obcí České republiky, člen Dopravní komise Předsednictva Svazu a náměstek primátorky statutárního města Zlín, p. Ing. Miroslav Šenkýř, a Mgr. Jan Potměšil z legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu účastnili prvního jednání pracovní skupiny Ministerstva dopravy ČR pro stanovení doby omezení kamionů o víkendech.
 
Účelem jednání bylo seznámení účastníků pracovní skupiny a představení postojů všech přítomných. Dostavili se kromě jiných zástupci Policie ČR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy a zástupci jednotlivých politických stran (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Zelení), dále zástupci Svazu dopravy, Česmadu Bohemia, Sdružení autodopravců, Ústředního automotoklubu, Autoklubu ČR, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Odborového svazu dopravy a Svazu obchodu.
 
Postoj dopravců lze zjednodušeně shrnout do hesla „co nejméně omezení, pokud možno žádná“, kdy bylo kromě jiného argumentováno potřebami zásobování a omezováním podnikatelské a obchodní činnosti. Na opačném pólu se nacházelo Ministerstvo životního prostředí, které upozornilo na potřebu sladit doby omezení se sousedními státy, na dosavadní mírnost české úpravy a ke zvážení předložilo i omezování provozu kamionů v nočních hodinách za účelem snižování hlukové zátěže, jako je tomu např. v Rakousku.
 
Svaz měst a obcí ČR ústy p. Ing. Miroslava Šenkýře představil výchozí priority Svazu, kterými je úprava dob omezení jízdy kamionů s návazností na regulaci v okolních státech, aby se Česká republika nestávala průjezdní cestou pro kamiony v intervalech, kdy je transport skrze sousední země omezen či zakázán. Dále p. Ing. Šenkýř upozornil na riziko přesunu nákladní dopravy na pozemní komunikace nižších kategorií a tříd, které jsou pro tyto účely stavebně nevyhovující, pokud bude v zájmu omezení nákladní dopravy zpoplatňováno např. i používání silnic II. a III. třídy, což Ministerstvo dopravy v minulosti zmínilo jako jedno z možných řešení.
 
Pro úplnost uveďme, že omezení jízdy některých vozidel je v České republice upraveno v § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem v neděli a ostatních dnech pracovního klidu celoročně v době od 13.00 do 22.00 hodin, o sobotách v období od 1. července do 31. srpna též v době od 7.00 do 13.00 hodin a o pátcích v tomtéž období v době od 17.00 do 21.00 hodin.
 
V Rakousku platí obdobné zákazy celoročně v sobotu od 15,00 hod. do půlnoci a v neděli a ve svátek od 00,00 hod. do 22,00 hod. a všeobecný zákaz nočního provozu od 22,00 do 05,00 hod.; existují ještě regionální zákazy na cca 50 silnicích.
V Německu platí celoročně zákaz v neděli a ve svátek od 00,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 07,00 do 20,00 hod.; na některé úseky dálnic a silnic existují i další sezónní zákazy.
V Polsku platí sezónní zákaz v době od 30.6. do 31.8., a to v pátek od 18,00 do 22,00 hod., v sobotu od 07,00 do 14,00 hod. a v neděli a ve svátek od 07,00 do 22,00 hod.; v případě vysokých teplot mohou být vyhlášeny ad hoc zákazy pro denní dobu 11,00 – 22,00 hod.
Slovensko má celoroční zákaz v neděli a ve svátek od 00,00 do 22,00 hod. a celoroční zákaz i v sobotu od 07,00 do 11,00 hod., který je o prázdninách prodloužen do 20,00 hod.
Maďarsko má celoroční zákaz v sobotu od 22,00 do 24,00 hod., v neděli a ve svátek od 00,00 do 22,00 hod. a od 15.6. do 31.8. je sobotní zákaz rozšířen na interval 08,00 až 24,00 hod.; v předvečer svátku je zákaz od 22,00 do 24,00 hod.; od 4.11. do 1.3. nejsou omezení pro mezinárodní dopravu.
 
Další jednání pracovní skupiny na Ministerstvu dopravy je plánováno na červenec 2007, kdy by měla probíhat diskuze nad konkrétními dobami omezení jízdy kamionů a jejich dopadech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, průmyslu a obchodu a dopravního zatížení měst a obcí.
 
Zápis MD ČR ze setkání pracovní skupiny, kde lze dohledat všechny účastníky pracovní skupiny i nástin jejich stanovisek, naleznete zde. Tabulku graficky zobrazující zákazy jízd v sousedních zemích a návrhy některých účastníků pracovní skupiny naleznete zde. Průběžný návrh Svazu na omezení jízdy kamionů naleznete zde.
  
Jan Potměšil
potmesil@smocr.cz