21.08.2006

Správa železniční dopravní cesty prodává majetek ve svém hospodaření krajům a obcím

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace převádí nepotřebný majetek do vlastnictví krajů a obcí. Svaz požádal o prodloužení termínu prodeje a bylo mu vyhověno. Termín je prodloužen do 31. prosince 2006.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace převádí nepotřebný majetek do vlastnictví krajů a obcí. Svaz požádal o prodloužení termínu prodeje a bylo mu vyhověno. Termín je prodloužen do 31. prosince 2006.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) hospodaří zejména s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu (ŽDC). Velmi stručně lze uvést, že se jedná o železniční svršek (koleje, výhybky,…), železniční spodek, mosty, propustky, tunely, podchody, nástupiště, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení v železničních stanicích, trakční a napájecí zařízení a budovy, ve kterých je toto zařízení umístěno. Dále na SŽDC přešly pozemky, s výjimkou pozemků v železničních stanicích a pozemků pod budovami ve vlastnictví Českých drah, akciové společnosti. Jedná se o majetek, který zůstal ve vlastnictví státu a SŽDC s tímto majetkem hospodaří. Majetek se nachází prakticky po celém území České republiky, jedná se o cca 9,5 tisíce km jednokolejných, dvoukolejných a vícekolejných železničních tratí.
Z hlediska obcí je zajímavý především převod liniových staveb tratí a souvisejících pozemků, které jsou již pro železniční provoz nepotřebné, a které lze využít např. pro budování cyklostezek a podporu turistického ruchu.
Původní termín pro předložení žádostí o převod majetku byl stanoven do 30. září 2006. Svaz měst a obcí oslovil generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace pana Ing. Jana Komárka s žádostí o prodloužení termínu pro podávání žádostí. Bylo nám vyhověno, a proto máte dostatek času zvážit zájem o tento majetek případně až po komunálních volbách.
 
Více informací k nabídce Správy železniční dopravní cesty naleznete v přiloženém dokumentu a v původním dopise SŽDC.