18.05.2015

Evropská vize čistší dopravy aneb co bude ovlivňovat městskou dopravu v budoucnosti?

Evropská komise v návaznosti na „Bílou knihu dopravy z roku 2011“ vypracovala „Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“. Hlavním cílem plánu je bezpečná mobilita pro občany za využití čistších

Evropská komise v návaznosti na „Bílou knihu dopravy z roku 2011“ vypracovala „Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“. Hlavním cílem plánu je bezpečná mobilita pro občany za využití čistších energií a lepší dopravní infrastruktury. Městská a příměstská doprava by se měla zaměřit zejména na zlepšení infrastruktury pro pěší a cyklisty, zvýšení podílu veřejné dopravy, zavádění alternativních pohonů pro městské autobusy a taxi a podporu čistších a účinných vozidel.

Tento plán bude mít přímý dopad na veřejnou dopravu zejména ve městech. Ta by měla zajistit snížení počtu "konvenčně poháněných" vozidel v městské dopravě do roku 2030 a jejich postupné vyřazení z provozu do roku 2050. Komise předpokládá, že toto opatření zajistí, aby doprava ve městech byla v roce 2030 v podstatě bez emisí oxidu uhličitého.

 

Zlepšení životní prostředí by měl podpořit i přesun silniční nákladní dopravy na jiné druhy dopravy, například železnici. Komise předpokládá, že do roku 2030 by mělo být takto přesunuto 30 % nákladních vozidel ze silnice a do roku 2050 více než 50 %. V tomto cílovém roce by také měla být přesunuta na železnici většina osobní dopravy pro cestující na střední vzdálenosti. Letiště i všechny námořní přístavy by do roku 2050 měly být napojeny na nákladní železniční síť. Pro zvyšování účinnosti dopravy budou využívány inteligentní informačními systémy.

 

Toto nové navrhované zacílení dopravní politiky EU bude mít vliv na místní a regionální dopravní politiky ve všech členských zemích. Proto Rada evropských obcí a regionů (CEMR) uspořádala dne 4. května 2015 ve svém sídle v Bruselu schůzku expertní skupiny, která diskutovala nad připravovaným plánem EK. Výstupem z tohoto jednání bylo prohlášení, ve kterém se uvádí, že municipality nepotřebují další právní předpisy, ale potřebují ze strany komise více podpůrných opatření. Jedná se například o sběr dat, mapování potřeb dopravců a cestujících, standardy, výměnu praktických zkušeností zejména při zpracování plánů městské mobility, nástroje a podporu místních samospráv při implementaci těchto plánů, pomoc při zpracování integrovaných plánů a strategických dokumentů a finanční pobídky. Základem jakékoliv činnosti v oblasti dopravní politiky je zapojení místní a regionální samosprávy do jakékoliv diskuse o dopravě, zejména pak týkající se místní mobility. Naproti tomu Evropská komise by měla definovat pouze rámcové cíle a měla by zajistit provázanost a společné působení mezi dopravní politikou a ostatními politikami EU. Důležitý je integrovaný přístup dopravní politiky a spolupráce místní a regionální úrovně.