22.10.2007

Další jednání nad omezením jízd kamionů – podivné argumenty dopravců

Svaz se zúčastnil závěrečného jednání pracovní skupiny MD ČR, kde mělo být dosaženo konsensu nad dobami omezení jízd kamionů. Místo snahy o dohodu se dopravci postavili proti jakýmkoliv omezením, a boj o návrh, podporovaný odborníky i Svazem, se tak nejspíš přesune do Parlamentu. Podporu očekáváme především u komunálních politiků v řadách poslanců, kteří problémy obcí důvěrně znají.

Svaz se zúčastnil závěrečného jednání pracovní skupiny MD ČR, kde mělo být dosaženo konsensu nad dobami omezení jízd kamionů. Místo snahy o dohodu se dopravci postavili proti jakýmkoliv omezením, a boj o návrh, podporovaný odborníky i Svazem, se tak nejspíš přesune do Parlamentu. Podporu očekáváme především u komunálních politiků v řadách poslanců, kteří problémy obcí důvěrně znají.

Neudržitelná situace na silnicích, potřeba urychleného řešení

Omezování kamionové dopravy je jistě kontroverzní otázkou – na jedné straně stojí zájmy dopravců a podnikatelů v silniční nákladní dopravě, na druhé straně stojí oprávněné zájmy měst a obcí, resp. jejich občanů, kteří jsou zatěžováni hlukem, zplodinami a ucpanými silnicemi. Obce řeší narušenou statiku domů v sousedství průjezdních úseků silnic, jejich občané se stávají oběťmi tragických dopravních nehod nebo ztrácejí nervy na dálnicích zaplněných (pokud možno předjíždějícími se) kamiony a jejich vozidla trpí na rozbitých silnicích a v „kolejích“ vyjetých přetíženými nákladními vozidly (studie MD ČR k nehodovosti způsobené nákladními vozidly je zde, další informace k dopadům silniční nákladní dopravy zde).

Kamionová doprava zároveň vysává veřejné rozpočty a zatěžuje i kapsy „řadových“ občanů přímými vydáními – celkové náklady na řešení tzv. negativních externalit, tedy vedlejších nákladů nákladní dopravy nezapočítaných do ceny zboží, dosahují až desítek miliard korun ročně. Jedna tragická havárie kamionu nás všechny stojí až několik milionů korun – stát platí policii, hasiče a zdravotnickou záchrannou službu, resp. navíc odstraňování ekologických škod, obce platí obecní strážníky, nezřídka asistující u nehod i řešení dopravních omezení, a obce dále zajišťují dopravně-správní agendy. Pojišťovny a dopravci platí milionové škody na vozidlech a na nákladu, rodina náhodné oběti, která se střetla s kamionem, přichází o živitele nebo dítě, a my všichni doplácíme na ekonomické škody vznikající mnohahodinovým zablokováním klíčových silničních tahů v důsledku dopravních nehod způsobených kamiony.
Ministerstvo dopravy se s ohledem na dosavadní neudržitelnou situaci rozhodlo nárůst silniční nákladní dopravy řešit, a to po vzoru sousedních zemí jako Německo nebo Rakousko, které si života, zdraví a majetku svých občanů váží podstatně více, než bylo zatím zvykem v České republice. (Závazek omezit zejména víkondové jízdy kamionů ministerstvu ostatně vyplývá z programového prohlášení vlády.)
 
Svaz v pracovní skupině MD ČR pro omezení jízd kamionů
 
Za účelem dosažení předběžného konsensu MD ČR ustavilo pracovní skupinu pro omezení jízd kamionů, která se poprvé sešla dne 7. června 2007. První setkání bylo spíše úvodní a seznamovací. Na druhém setkání v srpnu 2007 již přizvaní představili své návrhy a stanoviska.
Na druhém setkání seděli na jedné straně MD ČR, MŽP, Strana zelených a Svaz měst a obcí ČR, proti nim pak dlouhá řada zástupců a funkcionářů z řad dopravců a průmyslníků, kteří by nejraději zrušili všechna omezení, „ať to stojí, co to stojí“ (hlavně občany, samosprávy a stát), jen když budou dopravci zvyšovat své zisky a podíl na trhu nákladní dopravy.
Na pravidelném zasedání Dopravní komise Předsednictva Svazu bylo proto přijato usnesení o nutnosti jednání urychlit, aby se setkání pracovní skupiny „nezvrhla“ v nezávazné diskuze o přípravě podkladů pro další jednání za účelem přijetí stanovisek pro vytyčení priorit pro určení východisek pro další zasedání… atd.
Zájem dopravců byl jasný – pokud už byl stanoven cíl omezit kamionovou dopravu, je třeba jednání alespoň co nejvíce zdržovat, vymýšlet „nová, lepší a vhodnější“ řešení, požadovat další podklady, statistiky, analýzy atd.
Proti tomu jsme se rázně postavili, neboť veškerá potřebná data lze nalézt ve statistikách a ročenkách MD ČR, Besipu, Policie ČR a ČSÚ. Ověřování faktu, že je ČR (obklopená Německem a Rakouskem s přísnými omezeními) o víkendech hojně využívaným „průjezdištěm“ pro všechny zahraniční kamiony, rovněž nepotřebuje složité analýzy (podrobnou analýzu týkající se nákladní dopravy naleznete zde).
  
Návrhy ministerstva na omezení jízd kamionů
 
Už se zdálo, že pracovní skupina bude jen dalším poradním orgánem, kde se řadu měsíců, neřku-li let, bezobsažně diskutuje nad detaily a podružnými otázkami, když MD ČR svolalo další jednání na 18. října 2007, a představilo zároveň svůj návrh na omezení jízd kamionů, důvodová zpráva je zde.
Návrh MD ČR rozšiřuje páteční omezení na 14 – 21,00 hod., které má (logicky) platit i v den předcházející dni pracovního klidu; v sobotu má být celoroční omezení v 7 – 13,00 hod., o prázdninách prodloužené až do 20,00 hod.; v neděli a v den pracovního klidu má platit celodenní omezení od 0 – 22,00 hod. Omezení má platit celoplošně, tzn. nikoliv jen na dálnicích a silnicích I. třídy, ale na všech pozemních komunikacích, aby se předešlo "objíždění" zapovězených úseků.
 Jakkoli návrh nerespektuje v plné šíři požadavky Svazu měst a obcí ČR, je určitým pokrokem a nadějí na změnu pro obce a občany šikanované nekontrolovanou nákladní dopravou (za Svaz jsme mj. navrhovali páteční omezení o prázdninách až do 22,00 hod. a v sobotu celoročně od 7 až do 24,00 hod.). Návrh MD ČR jsme však plně podpořili s tím, že pro nás představuje základní minimum. To pokud nemá být rozšířeno, tak určitě nesmí být nijak oklešťováno ve prospěch zištných zájmů dopravců a na úkor měst a obcí, resp. občanů v obcích žijících.
 
Ministerstvo dopravy – „pro dobrotu na žebrotu“
 
Zástupci dopravců a průmyslníků, z nichž většina, vyjma Svazu průmyslu a dopravy, ani není řádným připomínkovým místem, byli o dobré vůli MD ČR k jednání přizváni (někteří se dokonce „pozvali“ sami), zaujali však ostře odmítavý a nekonstruktivní postoj.
Jakkoli nebylo povinností MD ČR kohokoli kontaktovat a svolávat jakoukoliv  pracovní skupinu předtím, než návrh vůbec vzniknul, založením pracovní skupiny vyšlo ministerstvo vstříc všem potenciálně dotčeným subjektům, což u ostatních ministerstev rozhodně není pravidlem ani pokud jde o řádná připomínková místa.
Bylo argumentováno, že omezení přichází náhle, bez přípravy a ohrozí zásobování firem, které investovaly nemalé prostředky do výstavby továren na území ČR. Pokud však bylo v roce 2005 nesystémově na základě pozměňovacích návrhů poslance Kaly přijato uvolnění omezení víkendových jízd, museli dopravci a firmy nutně očekávat, že to nezůstane dlouho bez odezvy. Pochybujeme navíc o tom, že továrny objednávají zboží 6 hodin před zahájením výroby – jistě si dokáží výrobu zorganizovat tak, aby ve středu věděly, co budou potřebovat v pondělí.
 
MŽP, Besip, Svaz a dopravní fakulty pro návrh, dopravci a průmysl proti
 
Za Svaz jsme s návrhem vyjádřili souhlas, kdy jsme zároveň upozornili na primární Svazový požadavek sladit úpravu omezení s okolními zeměmi, čehož v případě pátečního ani sobotního zákazu nebylo plně dosaženo. Na druhé straně byl akceptován náš požadavek, aby tzv. „páteční“ zákaz platil i pro dny předcházející dnům pracovního klidu, tzn. kamiony by neměly ucpávat silnice nejen v pátek, ale např. ani před svátky Cyrila a Metoděje. Proto je návrh pro Svaz přijatelný, jakkoliv byly původně naše požadavky o poznání širší.
Zástupci dopravních fakult tlumočili své stanovisko, že návrh je kvalitní a z odborného pohledu přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, rovněž Besip jednoznačně návrh podporuje a dokládá nutnost jeho přijetí statistikami nehodovosti i prostým argumentem, proč v dopravních špičkách pouštět do provozu ještě riziková nákladní vozidla, ucpávající silnice zaplněné svátečními a víkendovými řidiči a lidmi vracejícími se ze zaměstnání. Ministerstvo životního prostředí, které hájí jiné priority než nárůst silniční nákladní dopravy (resp. které naopak prosazuje omezování silniční dopravy jako celku) návrh přirozeně také podporuje.
Dopravci setrvali na svém neústupném postoji, odmítají „pustit“ zejména pátek, zpochybňují statistiky nehodovosti a obviňují ministerstvo z nekorektního postupu.
 
Obce čeká boj ve Sněmovně, je třeba tlaku občanů a podpory starostů
 
Přes ostře odmítavý postoj Svazu k oklešťování už tak nadmíru kompromisního návrhu MD ČR (který mezi omezeními poskytuje dostatečně velká „okna“ pro plynulou přepravu), byl závěr jednání pracovní skupiny poněkud rozpačitý.
Je třeba soustředěného tlaku nejen Svazu jako partnera Vlády ČR a přirozeného spojence všech poslanců a senátorů, vzešlých z komunální politiky, ale i individuálního tlaku všech starostů a starostek na poslance všech politických stran v příslušných volebních obvodech. Vítanou pomocí bude i zájem ze strany občanů obcí postižených kamionovou dopravou, obracejících se na své poslance a senátory.
Je samozřejmé, že dopravce nezajímá hluková zátěž způsobená nákladní dopravou, že neřeší emise výfukových plynů v blízkosti silnic a dálnic, resp. průjezdných úseků silnic, že je nezajímá počet smrtelných nehod, jejichž oběťmi jsou nevinní a spořádaní řidiči, že je nezajímají ekologické dopady způsobené nehodami, že je nezajímají náklady na administrativní řešení dopravních nehod a jejich následků a že jsou jim lhostejné ekonomické dopady způsobené mnohahodinovými prodlevami při odstraňování následků dopravních nehod způsobených kamiony na hlavních silničních tazích.
Občany dotčených obcí, starosty, starostky, primátory a primátorky by však tyto problémy zajímat měly a měli by bránit zájmy svých obcí, aby zisky jedné zájmové skupiny, která ovládla trh nákladní dopravy a chce stále víc, nebyly nadřazeny právu občanů na život, zdraví a majetek a na právo obcí bránit své rozpočty před sanováním následků neudržitelně narůstající kamionové dopravy.
 
Boj nevzdáváme a ustupovat nehodláme – omezení je třeba prosadit
 
V nastávajícím připomínkovém řízení a během projednávání novely v Poslanecké sněmovně i v Senátu proto hodláme důsledně bránit zachování návrhu MD ČR bez jakéhokoli oklešťování, resp. budeme prosazovat spíše zpřísnění ministerského návrhu, a to v intencích dosavadních požadavků Svazu, kde našim požadavkům nebylo v některých bodech vyhověno.
Zvláště na průjezdních úsecích dálnic a silnic nemají obce možnost, jak kamionovou dopravu ovlivnit, a řešením je pouze celkové omezení nákladní silniční dopravy na pozemních komunikacích, mj. plošným zpoplatněním, které hodláme do budoucna prosazovat, aby nedocházelo k přesunu dopravy z dálnic a silnic I. třídy na silnice II. a III. třídy, procházející menšími obcemi, jak se nyní děje.
Konečným cílem Svazu je celkové snížení dopravní zátěže měst a obcí, resp. zklidňování dopravy ve městech a obcích, které přispívá nejen k pohodlí na straně občanů, ale i k rozvoji podnikatelských aktivit v centrech měst, k oživení cestovního ruchu a k obnovení sousedského života, není-li ovšem obec nebo město „rozkrájeno“ magistrálami, dálnicemi a několika-proudovými komunikacemi (což lze samozřejmě postupně napravovat).
Zde Svaz aktivně spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí a s Evropskou komisí, a zejména s Dopravní komisí (Transport Committee) Evropské rady obcí a regionů (CEMR). Distribuujeme jejich podklady a informační brožury shrnující zkušenosti měst a obcí s omezováním a vymísťováním dopravy, podílíme se na organizaci a propagaci akcí typu Cesty městy, Evropský týden mobility, „Den bez aut“ atd.
Cílem všech našich snah musí být transformace nákladní dopravy do udržitelnějších forem, např. přesunem části objemů přepravy na šetrnější železnice. Již od 1. republiky se můžeme pyšnit nejhustší železniční sítí v Evropě, z USA zaplněných auty a kilometry asfaltu a betonu se k nám jezdí inspirovat, co se způsobů hromadné a integrované dopravy týče. Dopravci by nás však chtěli posunout zcela nežádoucím směrem – česká krajina není tak rozlehlá, abychom ji mohli zastavět dálnicemi. V zahraničí se všechny nově postavené či rozšířené komunikace vždy záhy zaplnily proudy dalších aut, takže se nic nevyřešilo, a „kamion do každé obce“ také určitě není tím, po čem by občané toužili (tím spíše u kamionů, které republikou pouze projíždějí, např. na trase z Portugalska do Polska). Připomeňme si, že za první rok členství ČR v EU se provoz kamionů na českých silnicích zvýšil o polovinu, hranice tehdy přejíždělo cca 800.000 kamionů měsíčně (!). Pokud nedojde ke změně, má intenzita kamionové dopravy dále růst min. o 5 - 6 % ročně. Dle výzkumu CVVM z května tohoto roku si zároveň drtivá většina občanů ČR, konkrétně 92%, přeje omezení kamionové dopravy.
Podporujeme ale i omezování individuální osobní dopravy – v obcích a městech s rozmanitými integrovanými dopravními systémy, až na výjimky typu stěhování, doprava dětí a velké nákupy (a venkovské oblasti bez kvalitního spojení), automobilů v podstatě není třeba. Jistě raději uvidíme 1 autobus MHD, než 40 automobilů obsazených pouze jednou osobou (řidičem) a popojíždějících pod okny obytných domů, kde už se větrání stává rizikovou záležitostí. Podobně je pro obyvatele obcí jistě přijatelnější jeden nákladní vlak, projíždějící v noci za vsí, než desítky (spíše stovky a tisíce) kamionů dunících celý den po vytlučené vozovce skrz obec.
 
Vraťme se tedy ke kamionům, zatěžujícím veřejné rozpočty, poškozujícím silnice a ohrožujícím život a zdraví občanů. Postavme se jednotně proti zištným zájmům dopravní lobby a řekněme zřetelné NE dalším kamionům v obcích. Informujme o našem postoji poslance a poslankyně, kteří o návrhu ministerstva dopravy budou rozhodovat.
 
Mgr. Jan Potměšil
odd. legislativně-právní Kanceláře SMO ČR