30.07.2007

Co plánuje v blízké budoucnosti Evropská komise v dopravě ?

Novými událostmi v oblasti dopravy na evropské úrovni se zabývala pracovní skupina svolaná dne 5. června 2007. Jejími hosty byli dva zástupci z Evropské komise.

Novými událostmi v oblasti dopravy na evropské úrovni se zabývala pracovní skupina svolaná dne 5. června 2007. Jejími hosty byli dva zástupci z Evropské komise.

První z nich prezentoval záměry ohledně zelené knihy o městské dopravě (Green paper on Urban Transport - prezentace zde). Tento dokument definuje základní problémy městské dopravy, které se Evropská komise chce pokusit řešit ve spolupráci s místními samosprávami. Východiskem je úvaha, že ve městech žije 80 % občanů EU a městská doprava produkuje 40 % emisí CO2 způsobených silničních dopravou a 80 % ostatních látek znečisťujících ovzduší. Zelená kniha se zaměří na oblasti financování městské dopravy (zdroje nemají ani města ve starých státech Evropské unie), lepší logistiky ve městech nebo bezpečnosti dopravy. Pokryje však i oblasti s dopravou propojené – třeba změny, ke kterým musí dojít vzhledem ke stárnutí populace (městská doprava je důležitým nástrojem zabraňujícímu sociálnímu vyloučení) nebo práva pasažérů (uvažuje se o vytvoření charty práv pasažérů). Zelená kniha by měla být přijata v září 2007 a v roce 2008 na něj naváže příslušný akční plán. CEMR jako partnerská organizace Svazu k zelené knize vytvořil toto stanovisko. Ambiciózní plán komise má však i svou druhou stránku. Prolamuje tzv. princip subsidiarity, který označuje rozdělení agend na „evropské“ a „národní“. U národních agend je Evropské unii zakázáno zasahovat do vnitřních poměrů ve státě. Tento přístup se dnes, podle úhlu pohledu naštěstí nebo bohužel, mění a úředníci Evropské komise již nyní nevnímají slovo subsidiarita jako zákaz vměšování se, ale podle vlastních slov jako výzvu, jak pomoci státům nebo i územním samosprávám v jejich činnosti.
Druhá prezentace byla zaměřena na to, co Evropská komise dělá a chce dělat pro podporu nákupu ekologicky šetrných vozidel. V loňském roce byl výborem Evropského parlamentu odmítnut návrh přikazující samosprávám povinně pořizovat ekologicky šetrná vozidla a tak komise a především její generální ředitelství pro dopravu hledá jiný způsob, kterak dosáhnout redukce emisí produkovaných ve městech dopravou. Již otevřeně přiznává, že pořídit ekologicky šetrná vozidla je dražší a je rovněž nutné vybudovat příslušnou infrastrukturu (pro zajímavost v České republice jezdí ekologicky šetrná vozidla např. v Havířově nebo v Olomouci). Proto je nynější snaha upřena spíše do oblasti zadávání veřejných zakázek. Pravděpodobně proběhnou úpravy příslušné legislativy tak, aby jedním z kriterií v oblasti městské dopravy byla jejich šetrnost k životnímu prostředí. Zajímavým údajem je, že veřejná správa v 25 zemích EU doposud realizovala nákup asi 17 000 „zelených“ autobusů, což je 33 % trhu. Také tato problematika bude zahrnuta do zelené knihy o městské dopravě, což jenom zvýrazňuje důležitost tohoto připravovaného dokumentu. Svaz měst a obcí České republiky proto bude nadále ve spolupráci s CEMR tento dokument pozorně sledovat.
 
Jakub Pôbiš
pobis@smocr.cz