30.10.2023

Zábavní pyrotechnika a regulace? Dotazník HZS

Hasičský záchranný sbor žádá obce o vyplnění krátkého dotazníku. Z důvodu požárů způsobených zábavní pyrotechnikou na území České republiky mimo jiné zvažuje legislativní úpravu v používání pyrotechnických výrobků. Prosíme o odpovědi nejpozději do 14. 11. 2023.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) se z důvodu požárů způsobených zábavní pyrotechnikou na území České republiky zabývá mj. i legislativní úpravou používání pyrotechnických výrobků.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky upravuje řada právních předpisů, a to s důrazem na různé aspekty. Stěžejním právním předpisem je zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který mj. upravuje pravidla určená především k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat, práva a povinnosti hospodářských subjektů, posuzování shody pyrotechnických výrobků.

Ve vztahu k obcím je problematika regulace používání pyrotechnických výrobků upravena v ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy mohou obce v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky ukládat povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, mohou tedy mimo jiné regulovat používání zábavní pyrotechniky, případně mohou zakázat na svém území ohňostroje. 
V souvislosti s výše uvedenou problematikou bychom Vás pro potřeby MV-GŘ HZS ČR chtěli požádat o zodpovězení několika stručných otázek. 

Dotazník naleznete ZDE

Odpovědi prosíme zasílejte nejpozději v úterý 14. listopadu 2023.

Mgr. Claudia Šrámek, Legislativní a právní sekce SMO ČR