01.06.2009

Svaz uspěl s návrhem na zvýšení pokut za přestupky proti občanskému soužití

Svaz měst a obcí České republiky oslovil poslance a poslankyně Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny projednávající novelu nového trestního kodexu a souvisejících zákonů s návrhem na zvýšení sankcí za přestupky proti občanskému soužití. Důvodem bylo sladění koncepčního přístupu k ochraně priorit jako život, zdraví a osobní integrita v přestupkovém zákoně s novým trestním zákonem, který tyto hodnoty staví do popředí. V zákoně o přestupcích byly tyto hodnoty opomíjeny, když pokuty za nejčastěji projednávané přestupky dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích činily od data schválení zákona v roce 1990 až doposud maximálně 3.000 Kč, jakkoliv je zmíněným ustanovením chráněno např. zdraví, osobní svoboda nebo soukromí občanů. Podle návrhu Svazu by pokuta měla nadále činit až 20.000 Kč.

Svaz měst a obcí České republiky oslovil poslance a poslankyně Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny projednávající novelu nového trestního kodexu a souvisejících zákonů s návrhem na zvýšení sankcí za přestupky proti občanskému soužití. Důvodem bylo sladění koncepčního přístupu k ochraně priorit jako život, zdraví a osobní integrita v přestupkovém zákoně s novým trestním zákonem, který tyto hodnoty staví do popředí. V zákoně o přestupcích byly tyto hodnoty opomíjeny, když pokuty za nejčastěji projednávané přestupky dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích činily od data schválení zákona v roce 1990 až doposud maximálně 3.000 Kč, jakkoliv je zmíněným ustanovením chráněno např. zdraví, osobní svoboda nebo soukromí občanů. Podle návrhu Svazu by pokuta měla nadále činit až 20.000 Kč.
Návrh Svazu si osvojila poslankyně a místopředsedkyně výboru JUDr. Eva Dundáčková a podpořil jej i předseda výboru Marek Benda, výbor pak návrh jednomyslně schválil a zařadil jej do komplexního pozměňovacího návrhu, kterým výbor napravil legislativně-technické nedostatky původního návrhu novely trestního kodexu. Bude-li novela ve znění komplexního pozměňovacího návrhu schválena Poslaneckou sněmovnou a následně i Senátem, bude již od 1. ledna 2010 možné sankcionovat pachatele přestupků proti občanskému soužití adekvátnějšími pokutami, než tomu bylo doposud.
 
U přestupků proti občanskému soužití spáchaných formou urážky nebo uvedením v posměch dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, které se projednávají pouze na návrh postižené osoby (nikoliv z moci úřední), se sankce zvyšuje z 1.000 Kč na 5.000 Kč. U přestupků dle § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích (ublížení na zdraví z nedbalosti) a přestupků dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích (hrubá jednání, mj. drobné ublížení na zdraví) se jedná o zvýšení z 3.000 Kč na 20.000 Kč. U „diskriminačních“ deliktů dle § 49 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích (omezování výkonu práv příslušníků národnostních menšin) a § 49 odst. 1 písm. e) zákona o přestupcích (působení újmy pro příslušnost k menšině, stavu, názoru, vyznání apod.) jde o zvýšení z 5.000 Kč opět na 20.000 Kč. Výše sankcí byla projednána s Ministerstvem vnitra ČR jako gestorem zákona o přestupcích; podrobné zdůvodnění změn naleznete v obecné a zvláštní části odůvodnění svazového pozměňovacího návrhu zde.
 
Podstatné je především zvýšení sankcí dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, dle kterého jsou postihovány i různé formy ublížení na zdraví nebo vyhrožování, vydírání, domácí násilí a řada deliktů hraničících svou závažností s trestnými činy, tedy nikoliv pouze sousedské naschvály a jiné bagatelní přestupky. Nadále by již sankce za vážné delikty neměly být pouze symbolické, ale sankční rozmezí by mělo umožnit přiměřeně postihovat i vážná porušení zákona, aby jejich oběti neměly pocit, že kvalifikací protiprávního jednání za přestupek pachatel postihu de facto unikl.