22.08.2013

Sankce zákazu pobytu.

 Od poloviny ledna letošního roku je podle přestupkového zákona možné uložit sankci zákazu pobytu. Touto sankcí dostaly obce razantnější nástroj proti osobám, které se na území obce často dopouštějí přestupků a nemají v obci trvalý pobyt. 

 Sankci zákazu pobytu lze uložit pachateli přestupku bez ohledu na jeho státní příslušnost, a to až na dobu tří měsíců na území celé obce nebo její části a to za splnění několika podmínek. První z nich je spáchání přestupku úmyslným jednáním, které významně narušuje místní záležitosti veřejného pořádku. Druhou podmínkou je, že uložení sankce je nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného pořádku na území obce. Třetí podmínkou je, že přestupek byl na území stejné obce spáchán opakovaně, resp. pachatel byl v posledních dvanácti měsících od spáchání pravomocně uznán vinným z přestupku za obdobné jednání.

 Sankci zákazu pobytu nelze uložit, v místě nebo obvodě, ve kterém má pachatel přestupku trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zákona č. 326/1999 Sb.,  o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mladistvému pachateli.

            Předpokladem uložení postihu zákazu pobytu je spáchání přestupku na úseku: 

-         ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

-         ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, v rámci nichž jde o porušení povinnosti stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné činnosti.

-         přestupky proti veřejnému pořádku

-         přestupky proti občanskému soužití

-         přestupky proti majetku     

  

Povolení ke vstupu na „zakázané území“

Po dobu trvání zákazu pobytu se osoba nesmí zdržovat na území obce nebo její části, vymezené v rozhodnutí, kterým byl zákaz pobytu uložen. V případě, že k tomu bude mít závažné osobní důvody, např. návštěva lékaře nebo orgánu veřejné moci, může požádat obecní úřad obce v místě svého pobytu o udělení povolení ke krátkodobému pobytu na území obce. Obecní úřad může povolení udělit pouze se souhlasem správního orgánu, který zákaz pobytu uložil. O této žádosti musí být rozhodnuto nejpozději do pěti pracovních dnů od zahájení řízení

Nedodržení sankce zákazu pobytu je trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který může být potrestán odnětím svobody až na dva roky. 

 

V souvislosti se zavedením sankce zákazu pobytu novela vymezuje pojem noční klid jako dobu od 22. do 6. hodiny. Zároveň ale umožňuje obci udělit pro dobu nočního klidu výjimku s ohledem na aktuální dění v obci, např. slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce.

 

Je sankce zákazu pobytu vymahatelná?

 

Sankce bude vymahatelná podobně, jako je vymahatelný zákaz činnosti nebo trest zákazu pobytu. Obecní i státní policie budou mít pro rychlejší a snadnější kontrolu k dispozici evidenci uložené sankce. Navíc strážníci často osoby páchající opakované přestupky poznají, protože disponují znalostí problémových lokalit na území dané obce. Sankce zákazu pobytu bude s ohledem na důsledky zákazu pobytu v místě využívána spíše v ojedinělých případech. Vůbec první sankci zákazu pobytu uložili na jaře letošního roku v Chomutově

 

 

 Mgr. Miroslava Sobková

odd. legislativně právní Kanceláře Svazu