18.04.2011

Problematika lidí bez domova

Dne 15.2.2011se na Ministerstvu vnitra konalo pracovní setkání, které se zabývalo problematikou lidí bez domova. Na začátku jednání Mgr. Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality seznámila přítomné s výsledky dotazníkové akce, na které odpovídali většinou ředitelé Obecní policie, nestátní neziskové

Dne 15.2.2011se na Ministerstvu vnitra konalo pracovní setkání, které se zabývalo problematikou lidí bez domova. Na začátku jednání Mgr. Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality seznámila přítomné s výsledky dotazníkové akce, na které odpovídali většinou ředitelé Obecní policie, nestátní neziskové organizace a v některých případech i starostové obcí. Z dotazníků vyplynulo, že na našem území se nachází asi 9100 lidí bez domova, kromě hlavního města Prahy. V této se vyskytuje asi 3096 lidí bez domova. Všechny obce problém bezdomovectví registrují a je velmi obtížné tuto otázku řešit. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které se záležitostí bezdomovectví zabávají, působí v každém městě. Dle sdělení zástupců NNO se potýkají s malou kapacitou azylových zařízení, přesto, že ne každá osoba bez domova využije takového zařízení.

Města mají různé přístupy k této problematice. Vzniklé problémy s těmito občany řeší především Obecní policie z podnětu veřejnosti. Řešení těchto záležitostí je rizikové, obtížné a nepříjemné. Většina Obecních policií spolupracuje se sociálními institucemi. Značné potíže také působí nevymahatelnost práva, což především znamená, že uložené blokové pokuty jsou nevymahatelné. Protialkoholních záchytných stanic je málo, často je jejich kapacita nedostatečná a poplatek za pobyt v tomto zařízení je opět nevymahatelný. Spolupráce s Policií České republiky, v těchto případech, je velmi sporadická, dá se říci, že se policisté v této problematice moc nevidí.

Bezdomovectví je forma extrémního sociálního vyloučení

Řešení problému bezdomovectví bylo ponecháno čistě na rozhodování samosprávy. V této souvislosti je nezbytné si uvědomit, že bezdomovectví je formou extrémního sociálního vyloučení. Lidé žijící v této subkultuře nemají motivaci ke změnám životního stylu a mají sklony být původci výskytu negativních společenských jevů. Jsou často závislí na alkoholu a ti mladší na drogách. Mají nedostatek odpovědnosti a absenci strachu z trestu. Sociální dávku nejsou schopni a ani ochotni využít. Vyskytuje se zde vysoké procento osob s kriminální minulostí. Tito lidé se nejednou stávají obětí trestní činnosti. Na straně jedné se na policii obrátí zřídkakdy, na straně druhé s policií komunikují nejčastěji. Policisté se při řešení případů s lidmi bez domova dostávají do obtížné situace, kdy buď na případ rezignují a tím se degraduje jejich autorita anebo zákon vymáhají tvrdě za každou cenu. V tomto kontextu zazněl návrh, aby policisté a strážníci absolvovali programy proškolení, které by je naučili citlivému přístupu a pomoci lidem bez domova.

Zástupci NNO dále sdělili, že otázka bezdomovectví je věcí obcí, které neumožňují, aby lidé opouštějící azylová zařízení mohli bez průtahů začít bydlet v tzv. sociálních bytech, v kterých se platí snížený nájem. Nájemné bydlení nebo na ubytovně tito lidé, v současné nezvládají z důvodu vysokého nájmu. Dle jejich názoru obce rozprodaly bytové fondy, protože je nechtěly spravovat. Některé obce nechtějí povolit na svém území zřízení nízkoprahových zařízení a azylových domů. Dále zazněl i návrh zřízení 24 hodinového sociálního centra ve kterém by lidé bez domova mohli provést očistu a mohli dostat čisté oblečení.