26.01.2005

Připravovaná právní úprava regulace prostituce - svítá obcím naděje, že dostanou do rukou účinné nástroje?

Jak jste možná již zaznamenali v tisku, Ministerstvo vnitra ČR v současnosti připravuje zákon o regulaci prostituce, který by měl stanovit podmínky, za nichž může být prostituce nabízena a vykonávána. Navrhovaný zákon by měl dát určité kompetence rovněž obcím.

Jak jste možná již zaznamenali v tisku, Ministerstvo vnitra ČR v současnosti připravuje zákon o regulaci prostituce, který by měl stanovit podmínky, za nichž může být prostituce nabízena a vykonávána. Navrhovaný zákon by měl dát určité kompetence rovněž obcím.

Cílem této navrhované právní úpravy je mimo jiné oddělit legální a nelegální prostituci a minimalizovat počet osob, které jsou k prostituci nuceny násilím, zakázat vykonávání prostituce osobám mladším 18 let, stanovit pravidla pro provozování prostituce na veřejně přístupných místech a v objektech a místech k tomu určených, omezit pravidelnými zdravotními prohlídkami osob vykonávajících prostituci riziko šíření pohlavně přenosných chorob, eliminovat případy narušování veřejného pořádku v souvislosti s vykonáváním prostituce a vytvořit možnost postihu osob, které budou jednat v rozporu s navrhovaným zákonem.

Navrhovaný zákon by měl dát určité kompetence rovněž obcím. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností by podle návrhu měly vydávat při splnění zákonem stanovených podmínek osobám, které chtějí vykonávat prostituci, průkazy opravňující k vykonávání prostituce a vést evidenci vydaných průkazů. Obec by mohla stanovit obecně závaznou vyhláškou veřejně přístupná místa, na nichž smí držitel průkazu opravňujícího k vykonávání prostituce prostituci nabízet, jinak by bylo nabízení prostituce na veřejně přístupných místech zakázáno. K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku by obec mohla obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky nabízení prostituce. Provozování zařízení určených k vykonávání prostituce by podle návrhu mělo být možné pouze na základě povolení vydaného radou obce, na jejímž území se má toto zařízení nacházet. Povolení k provozování zařízení by nebylo možné vydat, například pokud by se mělo zařízení nacházet v bezprostřední blízkosti škol nebo školských zařízení, dětských hřišť či církevních budov. 
Podoba návrhu zákona o regulaci prostituce se samozřejmě může ještě v průběhu legislativního procesu změnit a v současnosti tedy není možné říci, jak bude zákon ve výsledku vypadat. Otázkou rovněž zůstává, jestli bude právní úprava v praxi efektivní. Ovšem vzhledem k tomu, že obce a města po účinnějších nástrojích regulace prostituce již dlouho volají, svítá jim nyní naděje, že by tyto nástroje konečně do rukou mohly dostat.
Prozatím mohou obce a města k eliminaci prostituce na svém území využít alespoň cestu spočívající ve vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku podle ust. § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Vzor takové obecně závazné vyhlášky, který vypracoval odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, je Vám k dispozici ke stažení.
Mgr. Klára Filipová