07.06.2023

Obec a město jako poskytovatel místa výkonu trestu obecně prospěšných prací

Již 27 let jsou obce a města významnými aktéry trestní politiky ČR, působí totiž jako místa výkonu trestu obecně prospěšných prací (dále jen trest OPP).

Trest obecně prospěšných prací (dále jen OPP) byl do českého právního řádu zakotven novelou trestního zákona č. 152/1995 Sb., a to s účinností od 1.1.1996. Zavedení tohoto druhu trestu má vysoký společenský význam, protože stojí na principu restorativní (obnovující) justice. V případě trestu OPP má tento princip podobu přesvědčení, že pokud má pachatel trestného činu možnost vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání v komunitě, ve které žije, nahrazuje tím nejpřirozenější cestou to, co svým protiprávním jednáním spáchal, a navíc přímá práce pro komunitu může mít i pozitivní vliv na jeho budoucí chování.

 

Obecně prospěšné práce jsou jedním z nejčastěji ukládaných alternativních trestů, ročně je jich v ČR uloženo více než 6000.

Graf 1 Počet nových případů obecně prospěšných prací

Zdroj dat: Export dat Probační rejstřík AIS PMS 2018–2022

Z pohledu společnosti je trest OPP také ekonomicky výhodný. Odsouzený zůstává na svobodě a může plnit své běžné občanské povinnosti – pracovat, starat se o rodinu, zachovat své sociální vazby.

 

Protože se jedná o alternativní trest (je alternativou k trestu odnětí svobody) zajišťuje jeho zákonný výkon Probační a mediační služba, která nejen k tomu byla v roce 2000 zřízena. Pro samotný výkon trestu OPP je však nezastupitelná role poskytovatelů. Poskytovatelem místa výkonu trestu OPP může být podle §62 ods.3 zákona č. 40/2009 – Trestní zákoník stát, kraj, obec nebo právnická osoba, která se zabývá vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností a která tuto činnost vykonává k veřejně prospěšnému účelu.

 

Rozhodnutí stát se poskytovatelem místa výkonu trestu OPP má nejen vysoký společenský význam a smysl, ale pro samotné poskytovatele mohou být OPP zajímavou formou úspory finančních prostředků a práce, kterou by bez výkonu práce odsouzených museli zajistit jinak.

V současnosti městské úřady, obecní úřady, obce a jimi zřizované organizace tvoří více jak polovinu všech poskytovatelů, s kterými Probační a mediační služba spolupracuje.

Graf 2 Struktura poskytovatelů obecně prospěšných prací v roce 2022

Zdroj dat: Databáze poskytovatelů OPP

Pozn.: Jedná se pouze o poskytovatelé obecně prospěšných prací.

* zejména dětské domovy a domovy dětí a mládeže, domovy pro seniory, nízkoprahová centra, práce se zdravotně postiženými

** zejména Junák, volnočasová a kulturní centra

*** např. dopravní podniky, útulky, ZOO, hřbitovy

Na základě více jak 20leté zkušenosti z realizace výkonu trestu OPP a také na základě výstupů výzkumů v této oblasti přistoupila Probační a mediační služba v letošním roce k formalizaci vzájemných vztahů s poskytovateli a vytvořila Dohodu o spolupráci, která upravuje vzájemná práva a povinnosti. Fakticky ale pouze popisuje dosavadní žádanou praxi, zvyšuje právní jistotu poskytovatele a zároveň i předchází vzniku vzájemných nedorozumění.

 

Přestože Probační a mediační služba usiluje o to, aby výkon OPP byl pro poskytovatele co nejméně zatěžující, je si zároveň plně vědoma toho, že samotná realizace trestu klade na poskytovatele nároky organizační, časové i nároky na komunikaci s klíčovými partnery.

Dovolte mi alespoň takto velmi poděkovat všem starostům, místostarostům, tajemníkům, vedoucím odborů, mistrům, ředitelům technických, obecních a městských služeb a všem dalším pomocným a administrativním pracovníkům, kteří mají na svých bedrech zajištění ne vždy lehkého výkonu trestu OPP.

 

Pokud ještě nejste poskytovatelem místa výkonu trestu OPP nebo se chcete dozvědět více o tomto trestu a jeho zajištění, kontaktujte středisko Probační a mediační služby v nejbližším okresním městě-kontakty jsou na www.pmscr.cz/ kontakty.

Jako každá lidská činnost s sebou nese i výkon trestu OPP jistá rizika. O tom ale zase příště.

MgA. Martin Bačkovský, Tiskový mluvčí

Probační a mediační služba 

www.pmscr.cz