25.02.2021

Nová evidence skutečných majitelů

Poslanecká sněmovna schválila v lednu tohoto roku s účinností od 1. 6. 2021 nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Evidenci tzv. skutečných majitelů zná český právní řád již od roku 2018, kdy byla povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob a svěřenských fondů stanovena v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob s odkazem na definici skutečného majitele obsaženou v zákoně č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML). Zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje v návaznosti na to ověření skutečného majitele u vítězných dodavatelů.

Doposud ale chyběly sankce za chybějící nebo neúplně zapsané údaje v evidenci a některé zákonné definice byly nejasné. To má napravit nový zákon. Jaké změny přináší a jak se dotýká povinností obcí, příspěvkových organizací a obecních společností?

Zákon zavádí jednotnou definici skutečných majitelů, resp. koncových příjemců a osob s koncovým vlivem v právnické osobě s řadou domněnek např. u zakladatelů a členů statutárních orgánů, či společníků s podílem větším než 25 %, kteří jsou vždy automaticky podkládáni za skutečné majitele a automaticky také budou do registru zapsáni. Skutečné majitele dle zákona nemají územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, politické strany, odborové organizace a právnické osoby, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec. To je významná změna oproti dosavadní úpravě, dle které se měly zcela nadbytečně evidovat i městské společnosti, příspěvkové organizace či školská zařízení.

Doposud neveřejný rejstřík bude nově částečně přístupný veřejnosti, a to rozsahu základní identifikace skutečného majitele a den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem. Plné výpisy z evidence poskytne Ministerstvo spravedlnosti dálkovým přístupem jen soudům, insolvenčním správcům aj. v zákoně uvedeným subjektům. Obce mají do evidence přístup coby veřejní zadavatelé.

Zákon nově zavádí zvláštní řízení o nesrovnalostech, které vede příslušný rejstříkový soud. Nesjedná-li evidující osoba ani na základě rozhodnutí soudu nápravu, dopustí se tím přestupku se sankcí do 500.000 korun. Tyto přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má sídlo nebo bydliště podezřelý z přestupku.

Martin Pikous, Sekce legislativně právní