07.02.2013

Návrh zákona o evidenci obyvatel

 Koncem roku 2012 předložilo Ministerstvo vnitra do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o evidenci obyvatel, které záměrem je, podle důvodové zprávy, zejména omezení počtu občanů, kteří mají evidovaný trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny. Svaz v připomínkovém řízení upozornil na  problémy, které se přijetím návrhu zákona o evidenci obyvatel mohou vyskytnout v praxi. 

     I když zákon o evidenci obyvatel proklamuje, že údaj o místě trvalého pobytu je evidenčním údajem, jiné právní předpisy na tento údaj vážou práva a povinnosti, např. exekuční řízení, volební zákon. Naprosté většině občanů, kteří mají evidovaný trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny byl údaj o místě trvalého pobytu zrušen z důvodu předluženosti a na to navazujícího exekutorského řízení. Tito občané samozřejmě nejsou vlastníky žádné nemovitosti a místo trvalého pobytu by tak musela určit ohlašovna. V případě, že manžel, partner nebo dítě nevlastní žádnou nemovitost, protože bydlí na základě nájemních smluv a bez souhlasu vlastníka se nemohou přihlásit k trvalému pobytu, nastane situace, že ohlašovna šetřením žádnou adresu nezjistí a občan zůstane bez trvalého pobytu. Také v situaci, že vlastník nemovitosti zahájí správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a po uplynutí uvedených 12 měsíců se může stát, že občan nebude mít žádný trvalý pobyt. Z návrhu není také zcela jasné jakým způsobem bude rozhodnutí vykonatelné, zda postačí zapsání na přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zavedení údajů do informačního systému evidence obyvatel. Návrh ustanovení neřeší ani případy vymáhání povinnosti poplatníka obcemi, např. poplatky za svoz komunálního odpadu, když tito občané nebudou evidováni v celé ČR k trvalému pobytu. 

Ohlašovna také nemůže určit místo trvalého pobytu v objektu, jehož vlastníkem je manžel, partner rodič nebo dítě občana, ale který se nachází v jiné obci. Vzhledem k tomu, že se exekuce provádějí nejen podle místa ve kterém se dlužník zdržuje, ale především podle místa trvalého pobytu, budou vlastníci nemovitostí opětovně podávat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Tím dojde k razantnímu nárůstu administrativy a počtu správních řízení, které by nebylo možné zvládnout bez navýšení zaměstnanců a v konečném důsledku by ke snížení počtu občanů přihlášených na adrese sídla ohlašovny nedošlo.  

Sdělit ohlašovně adresu pro doručování bylo pouze možností občana, nově se navrhuje jako uložení povinnosti. Ze zkušeností je patrné, že většinou není známa adresa, kde se občan zdržuje, aby mu mohla být doručena výzva. Dle navrhované úpravy by měla být uložena pokuta za přestupek, možná i opakovaně. Bude v tomto případě uplatněna fikce doručení nebo opatrovník v řízení o přestupku, když se nemá kam doručovat ? Sankci bude vymáhat obec a v některých případech marně. Tyto náklady opět zatíží rozpočet obcí. 

Rovněž je více než jisté, že většina nahlášených adres bude smyšlená nebo neexistující a tedy možnost udělení sankce se jeví iluzorní.  Ještě početnější problémy vzniknou, pokud se bude tato povinnost vymáhat u občana, který ukončil trvalý pobyt na území České republiky. Většinou není známá adresa na které se občan v zahraničí zdržuje a pokud známá je, neexistuje možnost prokázání data doručení zásilky.    

 

Ministerstvo vnitra svůj návrh přehodnotilo.

 

Dne 3. ledna 2013 v rámci vypořádání připomínek Ministerstvo vnitra ustoupilo od následujících bodů navrhované právní úpravy :    

-         časové omezení evidence místa trvalého pobytu na adrese obecního úřadu na 12 měsíců

-         evidence na adrese objektu, jehož vlastníkem je manžel, partner, rodič nebo dítě občana, jemuž je rušen údaj o místu trvalého pobytu

-         povinnost ohlásit doručovací adresu v případě zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Tyto změny by neměl navrhovaný zákon nadále obsahovat.

 

 

 Mgr. Miroslava Sobková

odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu