05.10.2022

Mimořádná výzva Programu prevence kriminality na místní úrovni reaguje na uprchlickou vlnu

Ministerstvo vnitra vyhlásilo mimořádnou výzvu Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Výzva je koncipována jako průběžná i „víceletá“. Žádost na uznatelné náklady za rok 2022 musí být však podána ještě v roce 2022.

Mimořádné dotace u projektů programového financování jsou příjemcům poskytovány v rámci programu MV č. 314080 Podpora prevence kriminality s podprogramem č. 314083 Podpora neinvestičních projektů v oblasti prevence kriminality. Finanční prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů k řešení dopadů bezpečnostní situace na místní úrovni spojených s uprchlickou krizí na Ukrajině, a to prioritně projektů:

  1. Asistent prevence kriminality,
  2. Domovník – preventista a
  3. Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících preventivních materiálů, specifická školení odborníků na prevenci kriminality, sdílení dobré praxe, konkrétní preventivní projekty jako práce s rizikovými dětmi a mládeží, nenávistné projevy, specificky zaměřená kybernetická kriminalita, podvody apod.).

Podporovat je však možné i další typy neinvestičních projektů prevence kriminality určených k výše uvedenému účelu ze strany oprávněných žadatelů vycházejících z Programu, dle priorit (resp. strategických cílů) a specifických cílů obsažených ve Strategii a v souladu se Zásadami, pokud jejich potřeba vychází z bezpečnostní situace.

Příjemcem dotace z Programu PK 2022 - 2. kolo může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Termíny pro příjem žádostí, jejich přesné podmínky a další potřebné informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra Mimořádná výzva prevence | www.mvcr.cz

ZDROJ: Ministerstvo vnitra