21.10.2011

Kontrola spalinové cesty

kontrola spalinové cesty

 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv zohledňuje moderní stav vědy a techniky a soudobé požadavky odborníků na čištění spalinových cest u běžně používaných spotřebičů paliv o jmenovitém výkonu do 50 kW a nad 50 kW. Toto nařízení navíc umožňuje provádět čištění spalinové cesty u některých druhů spotřebičů paliv o výkonu do 50 kW svépomocí. Na základě uvedených požadavků nařízení vlády č. 91/2010 Sb. upravuje také podmínky pro provoz spalinových cest určených pro odvod spalin ze spotřebičů paliv do vnějšího prostředí a způsob a lhůty provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest, se záměrem zvýšení požární bezpečnosti provozu spotřebičů paliv.

Čištění spalinových cest může provádět odborně způsobilá osoba, nebo v případě používání spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 50 kW je možné čistit spalinovou cestu svépomocí. Jde o alternativní možnost zajištění bezpečného provozu spotřebiče na tuhá paliva. Podmínkou provádění takového čištění svépomocí je, že bude provedena pravidelná kontrola spotřebiče odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilou osobou se dle § 3 nařízení vlády č. 91/2010 Sb. rozumí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Revizi spalinové cesty pak provádí osoba, která je nejen držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, ale i revizním technikem komínů nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů anebo revizním technikem spalinových cest. Tato další specializace v oboru kominík spadá do působnosti Hospodářské komory ČR, která je autorizovaným orgánem ministerstva průmyslu a obchodu. Konkrétní zkoušky pak realizuje Společenstvo kominíků ČR.

Společenstvo kominíků ČR, příp. ještě Institut bezpečnosti práce, po dohodě s Hospodářskou komorou ČR, vydá po úspěšném absolvování zkoušky i kulaté razítko. Na razítku je pak uvedena organizace, která jej vydala, číslo osvědčení, jméno, příjmení a místo bydliště technika, kterému bylo razítko vydáno. Na razítku je také uvedena specializace osoby. Zobrazený vzor razítek je přílohou tohoto textu.