27.03.2012

Jaký bude dopad finančních restrikcí státu na jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Ze strany státu nejsou jednotky sboru dobrovolných hasičů systémově financovány a v konečném důsledku budou obce zajišťovat ze svého rozpočtu úkoly státu.

Jedním ze základních pilířů plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“)

Ze strany státu nejsou jednotky sboru dobrovolných hasičů systémově financovány a v konečném důsledku budou obce zajišťovat ze svého rozpočtu úkoly státu.

Jedním ze základních pilířů plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“). Stává se pravidlem, že první stupeň poplachu je realizován výjezdem jednotky Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS), které součástí jsou i sbory dobrovolných hasičů obcí.

Povinnost zabezpečit požární ochranu včetně zřízení JSDHO v samostatné působnosti a zajištění materiálních a finančních potřeb JSDHO ukládá obcím zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů . V rámci uložené povinnosti JSDHO provádí hlášení požárů a záchranné práce při živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech nejen na území zřizovatele, ale v řadě případů i mimo něj.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II také zabezpečují systém pohotovosti s dobou výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu. Pro zajištění výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu je nutné zabezpečit systém hotovostí členů JSDHO v místě bydliště nebo na hasičské zbrojnici. V této souvislosti bylo a je dlouhodobě objektivně poukazováno ze strany obcí na skutečnost, že podíl státní dotace není adekvátní celkové výši nákladů a je nutné jej navýšit.

Udržení systému pohotovostí klíčových pro splnění plošného pokrytí, zejména u malých obcí s nižším rozpočtem, bylo mnohdy i za podmínek v roce 2010 problematické. V roce 2011 došlo ke snížení dotace na pohotovosti na částku 100.000,- Kč/ rok pro kategorii JPO II/1 a 200.000,-Kč/rok, pro JPO II/2. Systém pohotovostí je zabezpečován mnohdy na základě dobrovolné dohody mezi obcí a členy jednotek, kdy odměny těmto členům jsou vypláceny pouze v „symbolické výši“.

Při dodržení metodických pokynů k zajištění výkonu služby a legislativy v oblasti v pracovně právních vztahů, jsou roční náklady k zabezpečení pohotovosti JSDHO kategorie JPO II/1, se stanoveným počtem zásahů, propočteny ve výši přibližně. 650 000,- Kč. Tato skutečnost je markantní především v situacích, kdy JSDHO kategorie JPO II zasahuje většinou mimo území zřizovatele a tím značně zkracuje dojezdové časy jednotek požární ochrany, které by nebylo možné zabezpečit jednotkami HZS ČR a ve své podstatě za tyto jednotky alternují.

Materiální vybavení JSDHO

Situace v oblasti vybavenosti JSDHO věcnými prostředky požární ochrany a mobilní požární technikou je značně zastaralá a nedostačující současným potřebám . Finanční náročnost na obnovu techniky je mimořádně vysoká a za současného stavu nesplnitelná např. cena nové cisternové stříkačky překračuje výši 5 mil. Kč. Výše státního příspěvku v roce 2011 a 2012 v řadě případů nepokryje ani náklady na DPH při koupi nové cisternové stříkačky. Z důvodu stávajících dotačních podmínek řada obcí řešení nákupu cisternových stříkaček odkládá.

Snížením výše dotace na zajištění akceschopnosti JSDHO kategorie JPO II stát ušetřil finanční prostředky ve výši asi 12 mil. Kč, což je částka v poměru k celkovým výdajům téměř 7 miliard na požární techniku zanedbatelná a nemá požadovaný efekt ve vztahu k potřebě komplexních úspor. Avšak pro malé obce je velmi významnou pomocí pro zabezpečení výkonu služby JSDHO kategorie JPO II.

V oblasti JSDHO jsou jakékoli redukce zaměřené na snížení podpory státu mimořádně nebezpečné a kontraproduktivní. Ve svém důsledku omezení finančních prostředků v uvedených případech způsobí, že řada JSDHO bude neakceschopná a jednotlivé obce nebudou  schopny dál tento systém zajišťovat. Přímým fatálním důsledkem bude snížení míry zabezpečení území České republiky dostupností jednotek požární ochrany v požadovaných časech.

V současné době je podstatné navýšení celkového objemu finančních prostředků pro oblast jednotek požární ochrany a vytvoření koncepce požární ochrany jako celku, avšak nesmí zahrnovat pouze omezení finančních prostředků, ale i zabezpečení pokrytí území jednotkami požární ochrany.