24.02.2017

Dotace na vybavení pro hasiče, záchranáře a policii na venkově

Díky této výzvě v rámci komunitně vedeného místního rozvoje bude možné pořídit techniku a vybavení pro hasiče, záchranáře a policejní složky v územích, kde je třeba řešit následky klimatických problémů a zároveň v území místních akčních skupin, které si podporu integrovaného záchranného systému zvolily jako jednu ze svých priorit.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů na vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému v IROP.

Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému (dále také IZS) a rovněž stavební úpravy a vybudování stanic základních složek IZS v územích, kde je třeba řešit následky klimatických změn. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 3. března 2017.

Díky této výzvě v rámci komunitně vedeného místního rozvoje bude možné pořídit techniku a vybavení pro hasiče, záchranáře a policejní složky v územích, kde je třeba řešit následky klimatických problémů a zároveň v území místních akčních skupin, které si podporu integrovaného záchranného systému zvolily jako jednu ze svých priorit.

Ve výzvě mohou místní akční skupiny (dále také MAS) čerpat prostředky na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). V aktivitě Technika pro IZS bude podporováno pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných látek. V aktivitě Stanice IZS lze podpořit stavby, provést stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“. Všechny podporované aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzvy a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Příjemci podpory v obou aktivitách mohou být - Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III), Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.

Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023.

Podrobné informace o výzvě č. 69 jsou zveřejněny zde. Příjem žádostí bude zahájen 3. 3. 2017 a ukončen 31. 10. 2022.

Zdroj: MMR