23.06.2009

Obec přátelská rodině myslí na děti, rodiče i prarodiče

Startovací bydlení pro mladé rodiny, volnočasové aktivity, bezbariérové přístupy, programy na podporu mezigenerační solidarity, jasná vize územního rozvoje… To jsou jen některé z mnoha oblastí, které přispívají ke zkvalitnění života obyvatel a odlišují pouhé „ubytování“ od vyspělé moderní obce a města. Rozpoznávacím znakem je rovněž vyšší stupeň angažovanosti občanů na správě obce i rozvinutá občanská společnost – této charakteristice by vyhověla většina samospráv oceněných v loňském roce titulem Obec přátelská rodině. Díky značnému pozitivnímu ohlasu vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR druhý ročník této soutěže.

Startovací bydlení pro mladé rodiny, volnočasové aktivity, bezbariérové přístupy, programy na podporu mezigenerační solidarity, jasná vize územního rozvoje… To jsou jen některé z mnoha oblastí, které přispívají ke zkvalitnění života obyvatel a odlišují pouhé „ubytování“ od vyspělé moderní obce a města. Rozpoznávacím znakem je rovněž vyšší stupeň angažovanosti občanů na správě obce i rozvinutá občanská společnost – této charakteristice by vyhověla většina samospráv oceněných v loňském roce titulem Obec přátelská rodině. Díky značnému pozitivnímu ohlasu vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR druhý ročník této soutěže.
Smyslem soutěže je motivovat obce, zastupitelstva i samotné občany k uskutečňování a podpoře pro-rodinných aktivit. „V dnešní době, kdy jsou oceňovány především materiální hodnoty, je důležitá podpora aktivit se společenským přesahem, u nichž nejde o zisk, ale trvalé hodnoty,“ vysvětluje Ing. Lukáš Tomko, tajemník Komise pro rodinu Parlamentu ČR, která je jedním z vyhlašovatelů soutěže. „Jejím záměrem je jednak odměnit vítězné obce, ale také inspirovat ty, které teprve začínají a snaží se na svém rozvoji pracovat,“ dodává Mgr. Klára Vítková Rulíková z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 
Soutěž Obec přátelská rodině je výjimečnou možností pro občany i zastupitele. Na příkladě úspěšných obcí a měst může veřejnost artikulovat své požadavky na rozvoj a vyšší kvalitu života svým zastupitelům s cílem uspět v soutěži. Příležitost seznámit se s pozitivními příklady rozvoje mají rovněž zastupitelé a vedení municipalit: od urbanismu s dopadem na dopravní řešení až po „nenápadné detaily“, jako jsou přechody pro chodce, podpora zájmové činnosti nebo logistika veřejné dopravy.
 
Na většině obcí a měst oceněných v loňském roce je patrné, jak se jejich vedení vyplatilo zapojit do správy občany, školy, neziskové organizace… Pokud tato spolupráce nevedla ke konkrétním realizacím, z obcí čišela atmosféra pospolitosti; každý si nesl – byť zprostředkovaně – podíl na správě a tudíž i díl zodpovědnosti,“ konstatuje Vojtěch Kopecký ze společnosti Creative Bazaar, která zajišťuje propagaci soutěže.
 
Druhý ročník soutěže přichází v době, kdy eskaluje snaha hned několika ministerstev posílit roli obcí v procesu jejich vlastního rozvoje; ve státní správě je zřetelná snaha posunout těžiště rozhodování blíže samosprávě – a samosprávy se učí zapojovat i samotné občany. Patrné je to v případě nových územních a regulačních plánů, kde hrají obce nezastupitelnou úlohu: je třeba opakovat, že nezájmem se vytváří prostor pro vnucování importovaných vizí a myšlenek, bez zohlednění místních specifik.
 
Pro samotnou soutěž Obec přátelská rodině není nepodstatný ani posun v přístupu některých developerů a investorů: rodina přestala být virtuální marketingovou vějičkou a firmy dbají na nynější důslednou realizaci veškeré infrastruktury. Je pozitivní, že se obce naučily zužitkovávat svůj potenciál a „znát svou cenu“ – tu mohou využít i v soutěži Obec přátelská rodině!
Kontakt:

PR
Lucie Čunderliková
Smart Communication s.r.o.
T/F: +420 272 657 121, M: +420 733 538 889
E: cunderlikova@s-m-art.com
W: www.s-m-art.com

Koordinace propagace
Vojtěch Kopecký
Creative Bazaar s.r.o.
T/F: +420 234 462 088, M: +420 602 640 060
E: kopecky@creativebazaar.cz