21.09.2021

Hodnocení V. ročníku soutěže Chytrá města 2021

Členové Odborné poroty V. ročníku soutěže Chytrá města 2021 se setkali a zahájili průběh hodnocení přihlášených řešení Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (CIIRC)

Dne 6. září 2021 se v prostorách budovy Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj České republiky uskutečnilo setkání členů Odborné poroty V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021.

Také letošní Odbornou porotu soutěže tvoří rozmanitá skupina odborníků z různých oblastí Smart City. Odborná porota letošního ročníku má 27 členů, jež jsou výraznými osobnostmi z oblasti Smart City. Jedná se o zástupce akademické sféry, technologických lídrů v oborech Smart City, veřejného sektoru i municipalit.

Členové Odborné poroty budou také v letošním ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA při vyhodnocování přihlášených řešení zohledňovat jejich soulad s principy a pilíři Smart Cities v souvislosti s Metodikou Konceptu inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Mezi pilíře hodnocení se řadí kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti. Pozornost bude Odborná porota  směřovat mimo jiné také na to, jestli přihlášená řešení přispívají svou podstatou ke stabilitě místní ekonomiky, zda se hlásí k enviromentálním principům, zdali podporují využití řešení širokou veřejností či zdali je díky nim dosaženo konkrétních či očekávaných úspor, ať již z pohledu energetického, ekonomického nebo optimalizace procesů, či jestli jsou řešení přístupná občanům, podporují sdílení a otevřenost dat a představují inovaci v dané oblasti, jakož i mnohé další aspekty.

Letošního ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 se mohli účastnit kromě měst, obcí a regionů rovněž dodavatelé chytrých řešení ze soukromých společností či fyzické osoby. Přihlašovatelé mohli do soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 přihlásit řešení v podobě projektu, modelu nebo vize. Do soutěže tedy byly zařazeny nejen již realizované projekty nebo pilotní projekty, ale i záměry či vize, které na realizaci teprve čekají.

Slavnostní vyhlášení letošního ročníku proběhne 21. září 2021. Pokud epidemická situace dovolí, v prezenční formě v areálu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (CIIRC).

Vyhlašovatelem soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. Stejně jako předešlé ročníky i ten letošní probíhá ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Záštitu letošnímu ročníku poskytly organizace Svaz měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, Národní centrum energetických úspor, Svaz moderní energetiky, Czech Smart City Cluster, Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz při Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a Pražský inovační institut. Mezi partnery letošního ročníku soutěže patří společnosti ČEZ ESCO, a.s., Axians redtoo s.r.o., DHI a.s., iNexia, s.r.o., Centrum města budoucnosti a REGUTEC, a.s.

ZDROJ. TZ Smart City Innovations Institut, z.ú.