OLEK

OLEK - Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území

Projekt OLEK, zkráceně Obce a lokální ekonomika (OLEK), byl unikátním projektem pro zkvalitnění a zefektivnění procesů a postupů ve veřejné správě v oblasti lokální ekonomiky a územního rozvoje v rámci vybraných obcí a dobrovolných svazků obcí. Projekt realizoval Svaz měst a obcí České republiky v letech 2020 až 2023. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření rámce podpory lokální ekonomiky a územního rozvoje v rámci 10 dobrovolných svazků obcí (DSO) a jeho pilotní ověření. V rámci projektu byly vytvořeny následující výstupy:

-          Vytvoření Rozvojového centra pro lokální ekonomiky, které poskytuje odbornou podporu obcím a dobrovolným svazkům obcí v oblasti lokální ekonomiky.

-          Zpracování strategických dokumentů v oblasti lokálních ekonomik, včetně Metodiky pro analýzu území a Metodiky pro rozvoj lokálních ekonomik.

-          Vytvoření metodických podkladů pro rozvoj lokálních ekonomik, včetně příruček a brožur.

-          Zpracování návrhů legislativních změn v oblasti lokálních ekonomik.

V průběhu realizace projektu působili v zapojených deseti DSO "Specialisté DSO na rozvoj lokální ekonomiky", kteří byli zaměstnanci projektu. Zajišťovali naplňování cílů strategie rozvoje příslušného území v rámci rozvoje lokální ekonomiky a územního rozvoje. Zajišťovali sběr dat a analytických údajů podle doporučených metodik a zpracování analytických dokumentů a strategických dokumentů pro podporu rozvoje lokální ekonomiky za konkrétní území dobrovolného svazku obcí.

Přínosy projektu:
Projekt přispěl ke zlepšení služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a územního rozvoje. Dobrovolné svazky obcí, které se zapojily do projektu, získaly nové znalosti a dovednosti v této oblasti. Pilotní projekty, které byly realizovány v rámci projektu, prokázaly, že je možné úspěšně podporovat lokální ekonomiku a územní rozvoj na úrovni obcí a dobrovolných svazků obcí.

Projekt dále přispěl ke zvýšení informovanosti obcí a dobrovolných svazků obcí o možnostech podpory lokální ekonomiky. V jeho rámci byly vytvořeny nové nástroje a metody pro podporu lokální ekonomiky. Došlo ke zlepšení spolupráce mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí v oblasti lokální ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti lokálních ekonomik.

Projekt OLEK byl významným příspěvkem k rozvoji lokálních ekonomik v České republice.

 

PŘEHLEDY:
Seznam zapojených DSO:
V rámci realizace projektu byla navázána spolupráce s níže uvedenými DSO a pro každý byl vytvořen samostatný dokument popisující LEK v příslušné oblasti:

-          Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
-          Horažďovicko
-          Ladův Kraj
-          Mariánskolázeňsko
-          Mikroregion Morkovsko
-          Svazek obcí Milevska
-          Severovýchod
-          Slezská brána
-          Svazek obcí Horní Labe
-          Svazek obcí Mikroregion Stražiště

Metodiky, analýzy, publikace:
V rámci realizace projektu byly připraveny četné metodické dokumenty a metodická doporučení, zpracovaná zejména z pohledu obcí na LEK a její podporu, ať už samostatně či v rámci DSO:

-          Metodika pro zpracování analýzy území.
-          Analýza LEK a její dosavadní podpory ze strany obce – šablona
-          Komunikace obcí a DSO s aktéry LEK – principy a metodická doporučení
-          Řešení potřeb DSO ve vztahu k lokální ekonomice – metodická doporučení
-          Analýza přístupů a praxe k lokální ekonomice v zahraničních samosprávách - Výstup z konference lokální ekonomika a zahraniční praxe
-          Analýza kompetencí a existujících legislativních možností obcí v oblasti lokální ekonomiky
-          Chytrý venkov a lokální ekonomika
-          Podpora venkovských oblastí
-          Lokální ekonomika jako nástroj pro využití místních zdrojů včetně vyhodnocení projektu
-          Návrh legislativních změn/úprav v oblasti lokální ekonomiky
-          Závěrečný dotazník ke zjištění stavu / úrovně komunikace DSO s aktéry lokální ekonomiky a sdílení informací a dobré praxe mezi zapojenými DSO po zavedení opatření.

Tyto situační analýzy a strategie zaštitují myšlenku celého projektu OLEK, a to že lokální ekonomika je klíčová pro kvalitu života v území a jeho rozvoji. Tvoří nedílnou součástí strategických dokumentů zabývajících se rozvojem daného území. 

V průběhu projektu byl v provozu informační systém Projektu OLEK (www.projektolek.cz). Tento portál sloužil jako informační a komunikační nástroj pro mikroregiony a Dobrovolské svazky obcí zapojené do projektu, včetně možnosti nahrávání a stahování dokumentů dostupných v informačním systému. Na hlavní stránce je možné nalézt aktuality týkající se projektu.

Projekt OLEK byl veden pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674 a je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

31.05.2023

DOKUMENTY PROJEKTU

02.09.2021

Úvodní informace o projektu

OLEK - Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území