29.11.2015

K tvorbě strategie v oblasti sociálních služeb

1.      Kam mám v tabulce č. 1 a 2 zařadit zařízení, které není vyjmenováno v seznamu zařízení podle zákona o sociálních službách.

Zařízení zařaďte do kategorie „ostatní“ a tuto skutečnost popište do komentáře vedle příslušné tabulky.

 

Příklad:

Základní škola, která poskytuje službu osobní asistence. Jedná se o zařízení zřízení podle školského zákona (kategorie „ostatní“), které poskytuje sociální službu.

Mateřské centrum, které kromě služeb jiného charakteru (výchovné a vzdělávací aktivity, sportovní aktivity pro rodiče s dětmi atd.) poskytuje sociální službu (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) – zařadit do kategorie zařízení „ostatní“, protože zařízením ve smyslu zákona o sociálních službách.

Město XY, které poskytuje pečovatelskou službu, terénní program – kategorie zařízení „ostatní“.

 

2.      Kam mám zařadit následující typy služeb:

o   půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,

o   kurzy první pomoci,

o   pedagogicko –psychologická poradna,

o   domácí zdravotní péče (home care),

o   hospic.

             Půjčovna pomůcek (rekondičních, rehabilitačních, kompenzačních) – není sociální služba ve smyslu zákona o soc. službách. Tuto službu můžete uvést do komentáře.

             Kurzy první pomoci - není sociální služba ve smyslu zákona o soc. službách. Tuto službu můžete uvést do komentáře.

             Pedagogicko – psychologická poradna - není sociální služba ve smyslu zákona o soc. službách. Tuto službu můžete uvést do komentáře.

             Domácí zdravotní péče (home care) - není sociální služba ve smyslu zákona o soc. službách. Tuto službu můžete uvést do komentáře.

            Hospic – jedná se o sociálně zdravotní službu. V případě, že má hospic zaregistrovanou některou ze sociálních služeb, například denní stacionář, uveďte jej v tab. 1 a 2 do kategorie „ostatní“, do tab. 3 a 4 uvedete jen sociální služby podle zákona o soc. službách, které hospic poskytuje. Do komentáře rozepište i ostatní služby, které hospic poskytuje[1].

3.      Kam mám zařadit v tab. č. 7 příjmy za výkony od zdravotních pojišťoven.

Tyto příjmy zařaďte do sloupce „jiné finanční zdroje“

4.      Kam mám zařadit v tab č. 7 příjmy z příspěvku na péči.

Tyto příjmy zařaďte do sloupce „úhrady uživatelů“.

5.      Které druhy sociálního poradenství spadají do služby „odborné sociální poradenství“.

Všechna odborná sociální poradenství, která jsou registrována (zákon je podrobně nerozlišuje). Doporučujeme je jednotlivě rozepsat do komentáře, aby bylo zřejmé, které druhy jsou v území skutečně zastoupeny.

6.      Zjistili jsme, že v Registru poskytovatelů sociálních služeb není uveden domov pro seniory XY, máme jej uvést do tab. č. 1?

Ne, uveďte jej pouze do tab. č. 2. Informaci, že domov pro seniory není v Registru, uveďte do komentáře k tab. č.1.

7.      Kam mám zařadit „klokánek“.

Klokánek - není zařízením sociálních služeb ve smyslu z.č.108/2006 Sb., ale zařízením sociálně-právní ochrany (§ 39 odst.1 písm. c) z.č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).