29.11.2015

K tvorbě strategie v oblasti odpadového hospodářství

Dotaz: Při vyplňování textových tabulek šablony není možné přidat další řádky, dokument je zaheslován.

 

Odpověď: Dokument je heslem chráněn proti nechtěným změnám v předdefinovaných vzorcích, grafech a propojení dat. V textových částech analytického dokumentu (šablony) odpadového hospodářství je přidávání/odstraňování řádků či upravování jejich velikosti umožněno. V původní verzi šablony odpadového hospodářství 1.1 bylo skryto záhlaví listu, čili bylo pro přidávání/odstraňování řádků nutné nejprve záhlaví listu zobrazit. V aktuální verzi šablony odpadového hospodářství 1.2 je záhlaví listu již zobrazeno. Přidání/odstranění řádku uskutečníte pravým tlačítkem myši do záhlaví listu (ideálně u posledního řádku tabulky, do které chcete vložit řádek) a zvolíte vložit buňky (přidání řádku hned pod názvy sloupců tabulky (tedy u prvního řádku tabulky) způsobí zkopírování formátu „hlavy“ tabulky, tzn. že nově přidaný řádek bude uzamčený).

 

2.Dotaz: Hodnoty časové řady 2008-2012 u hlavních způsobů nakládání s odpady, získané z databáze GROUP ISOH, vychází nulové (př.: skládkování komunálních odpadů všeobecně převažuje, ale časová řada pro skládkování odpadů na území řešeného ORP vychází nulová, přestože v roce 2007 byly hodnoty vykazované).

Odpověď:  GROUP ISOH je agregovaná celorepubliková databáze Ministerstva životního prostředí, do které se shromažďují data z hlášení o produkci a nakládání s odpady jednotlivých ohlašovatelů. Důvodem nulových hodnot např. u skládkování komunálních odpadů může být jednoduše nepřítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (tedy skládky) v řešeném území ORP (čili odpady vzniklé na území ORP mohou být skládkovány mimo území řešeného ORP, a proto jsou do I. analytické části zahrnuty tabulky koncových zařízení). V uvedeném případě mohla být skládka právě v roce 2008 uzavřena (je nutné uvést stav skládky do Tab. č. 6a-6c). Právě proto, že je analýza postavena na území ORP (z důvodu nemožnosti dostat se plošně k datům na úroveň obcí), projeví se takto neexistence jednotlivých zařízení k nakládání s odpady na území řešeného ORP. Je důležité dávat tyto skutečnosti do vzájemné souvislosti s I. a II. analytickou částí. Přidanou hodnotou vyfiltrovaných časových řad je odborný komentář analytika.

 

3.Dotaz: Produkční hodnoty časové řady 2008-2012, získané z databáze GROUP ISOH, jsou nižší než hodnoty pro nakládání s odpady (př.: hodnoty skládkování komunálních odpadů jsou vyšší než samotná produkce komunálních odpadů).

Odpověď: Stejně jako nulové hodnoty např. u skládkování komunálních odpadů indikují nepřítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (tedy skládky) v řešeném území ORP (odpady vzniklé na území ORP mohou být skládkovány mimo území řešeného ORP), mohou znamenat vyšší hodnoty [t] skládkování komunálních odpadů než hodnoty samotné produkce komunálních odpadů [t] přítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (skládky), ve kterém se nakládá i s odpady jiných ORP.  Je důležité dávat tyto skutečnosti do vzájemné souvislosti s I. a II. analytickou částí a na tomto základě dále pracovat s předdefinovanými výpočty a indikátory. Přidanou hodnotou vyfiltrovaných časových řad je odborný komentář analytika.

 

4.Dotaz: Lze zahrnout informaci o kapacitě skládek do příslušné Tab. č. 6?

Odpověď: Do sloupce stav skládky (stavem skládky může být např.: skládka uzavřená/rekultivovaná, uzavřená pro příjem odpadů/v rekultivaci, skládka s plánovaným uzavřením … či skládka v provozu apod.) uveďte volnou kapacitu k ukládání odpadu v případě, že je skládka v provozu.

 

5.Dotaz: V jakém případě se v časové řadě 2008-2012 mohou místo vložené hodnoty zobrazit #HODNOTA! nebo #####? / Modré buňky, určené k vyplňování dat, změnily svůj formát a nelze s nimi dále pracovat.

Odpověď: Takového zobrazení je možné jen v případě výpočtu meziroční změny [%] (tam, kde jsou hodnoty časové řady 2008-2012 nulové => #DELENI_NULOU!). Zobrazení ##### v časové řadě 2008‑2012 může být způsobeno nedostatečnou šířkou sloupce (v tabulkách je možné přes záhlaví listu sloupce rozšířit). Zobrazení #HODNOTA! u řádků s předdefinovanými vzorci může být způsobeno nesprávným vkládáním dat do příslušných buněk (při vkládání/kopírování hodnot z databáze GROUP ISOH do příslušných buněk zvolte možnost vložení přizpůsobit formátování cíli, nebo hodnoty jednoduše vpisujte). Není možné vkládat hodnoty z databáze GROUP ISOH přes možnost vložení zachování zdrojového formátování (do buněk se tímto chybně zkopíruje textový formát a dále může vzniknout problém s jejich další úpravou).

!!! Chybný postup kopírování a vkládání dat: Ctrl+C; Ctrl+V.

!!! Správný postup kopírování a vkládání dat: Ctrl+C; pravým tlačítkem myši při vkládání hodnot do příslušné buňky zvolíte v možnostech vložení přizpůsobit formátování cíli.

 

6.Dotaz: Data pro finanční analýzu (Tab. č. 16a a 16b), poskytnutá Ministerstvem financí, jsou k dispozici v tis. Kč, ale v tabulkách je požadavek na uvedení částky v Kč. Mají se do tabulek uvádět částky v tis. Kč nebo v Kč?

Odpověď: Zdroj dat pro finanční analýzu je v tis. Kč, hodnoty do tabulky uvádějte v Kč.

 

7.Dotaz: Výše poplatku na občana obce (dospělou osobu) není stanovena.

Odpověď: Není-li stanovena výše poplatku na občana obce, ponechejte příslušné sloupce v Tab. č. 1a nevyplněné a situaci v území objasněte v prostoru pro komentář.

 

8.Dotaz: Za který kalendářní rok (2013 nebo 2014) se má  uvést „aktuální“ výše poplatku (Tab. č. 1a)/následující informace o zařízeních pro nakládání s odpady?

Odpověď: Uvádějte aktuální hodnoty/informace, které máte k dispozici.