04.09.2013

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Může být smluvní stranou projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ také zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou obce?

Odpověď:

Projekt výslovně počítá s tím, že smluvními stranami budou obce či svazky obcí. Tento výčet není z dále uvedených důvodů možné rozšiřovat o zájmová sdružení právnických osob, často zřizovaná k zajištění vzájemné spolupráce pouze mezi obcemi před účinností zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  Blíže ve  stanovisku Mgr. Davida Bohadla, vedoucího právního týmu zde.