28.01.2014

Maximální možná měsíční odměna členů realizačních týmů v území

Vážení kolegové,

 

jelikož se nám v souvislosti s realizací projektu množí dotazy týkající se toho, zda je možné měsíční odměny členů realizačních týmů (tj. měsíční částky uvedené v odst. 7 přílohy č. 1  ke smlouvě o vzájemné spolupráci) chápat jako částky průměrné za celé období realizace projektu nebo jako částky maximální pro daný měsíc, chtěli bychom touto cestou rozšířit jednoznačné stanovisko, které by předcházelo dalším pochybnostem v budoucnu.

 

Částka stanovená jako měsíční odměna člena Realizačního týmu (odst. 7 přílohy č. 1  ke smlouvě o vzájemné spolupráci) je chápána v rámci projektu jako částka měsíční a maximální, která Smluvnímu partnerovi s ohledem na účelovou vázanost finančního příspěvku může být za daný měsíc proplacena. Tato skutečnost je smlouvou o vzájemné spolupráci akcentována především v čl. III odst. 3.2 smlouvy, kde je výslovně uvedeno: „Finanční příspěvek může být v rámci své účelové vázanosti použit pouze na plat zaměstnance dle uzavřené pracovní smlouvy, která je plně v souladu s veškerými požadavky stanovenými touto Smlouvou a přílohami k ní, a na příslušné zákonné odvody s tímto pracovněprávním plněním Smluvního partnera související (tj. na úhradu daně z příjmu fyzických osob a úhradu plateb na zdravotní, sociální a nemocenské pojištění) – tzv. superhrubý plat, maximálně však v měsíčních částkách vyplývajících z odst. 7 přílohy č. 1 k této Smlouvě.“

 

V rámci projektu tedy není možné, aby Smluvní partner, pokud v jednom měsíci nevyčerpá stanovenou maximální částku na odměnu zaměstnance, zbylou část převedl do měsíce druhého a odměnu zaměstnance v tomto druhém měsíci navýšil na takovou úroveň, která by překročila částku z odst. 7 přílohy č. 1 ke Smlouvě. Respektive takto by Smluvní partner odměnu navýšit mohl, ale část odměny přesahující maximální částku stanovenou v odst. 7 přílohy č. 1 ke smlouvě mu ze strany Svazu nemůže být proplacena a půjde tedy čistě o jeho náklady na zaměstnance. Částky uvedené v odst. 7 přílohy 1 tedy v žádném případě nejsou částkami průměrnými, jež by se vztahovaly k celkové době realizace projektu.

 

Tuto problematiku jsme také konzultovali i s MPSV ČR, které se k tomuto vyjádřilo také ve smyslu výše uvedeného. Částky vyplacené v daném měsíci nad stanovené limity tak nejsou pro poskytovatele dotace uznatelným výdajem a nemohou být tedy ani propláceny Smluvním partnerům ze strany Svazu.

 

S úctou

David Bohadlo

vedoucí právního týmu