29.11.2015

Prodloužení projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) k 9. dubnu 2015 schválilo prodloužení projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. A to o pět měsíců, tedy do 30. listopadu 2015. Původně bylo ukončení stanoveno na 30. červen 2015.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) k 9. dubnu 2015 schválilo prodloužení projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. A to o pět měsíců, tedy do 30. listopadu 2015. Původně bylo ukončení stanoveno na 30. červen 2015.

 

Díky prodloužení projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), zkráceně nazývaného "Obce sobě", budou moci týmy co nejlépe dokončit všechny potřebné práce a zajistit výstupy maximálně přínosné pro města i obec a jejich občany. Dojde tak mimo jiné k prodloužení spolupráce se smluvními partnery, kteří se budou chtít prodloužení účastnit a zároveň budou moci až do října 2015 v území i nadále působit dva členi realizačního týmu na pozicích koordinátor meziobecní spolupráce v území a pracovník pro tvorbu analýz a strategií.

 

V rámci prodloužené části projektu se budou realizovat dvě nové klíčové aktivity, které navazují na stávající aktivitu "Tvorba souhrnných dokumentů“:

  • „Platforma pro efektivní meziobecní spolupráci“ - účelem této klíčové aktivity je efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území v rámci vybraných volitelných témat, které se zaměří na hledání konkrétních způsobů řešení situace v území, zkoumání efektivity možných řešení, podporu konkrétních aktivit meziobecní spolupráce apod. 
  • „Tvorba Akčního plánu a rozvojových aktivit MOS“ - účelem této klíčové aktivity je zpracování základní verze akčních plánů v zapojených územích a jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, které chtějí obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (SO ORP) na základě přijatého souhrnného dokumentu v území ORP realizovat.

 

V rámci prodloužení se bude i nadále poskytovat právní poradenství při založení (nebo transformaci již stávajícího) dobrovolného svazku obcí (DSO), vzniku servisních podpůrných center ve vazbě na aktivity v rámci „Platformy pro efektivní meziobecní spolupráci“. Případně budou připraveny další návrhy legislativních úprav k prohlubování meziobecní spolupráce (MOS).

 

Doposud byly díky projektu mimo jiné zpracovány příklady dobré praxe, vyšla brožura „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, uskutečnila se mezinárodní konference, setkání motivujících starostů, série Oficiálních setkání, projekt byl prezentován na řadě jednání a akcí, například Celostátní finanční konference, Krajská setkání aj.. Aktuálně například finišuje dopracování a schvalování analyticko-návrhových strategií. Ty popisují situaci v území v hlavních oblastech projektu, kterými jsou předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství, a v jednom vybraném volitelném tématu. Výstupy se probírají i na Oficiálních setkáních, která se postupně konají.