24.03.2017

Povinné vstupní školení zaměstnanců CSS

Povinné vstupní školení mělo formu blended-learningu, tzn. bylo složeno z e-learningové části a části věnované prezenčnímu školení. Podmínkou pro účast na prezenčním školení bylo úspěšné absolvování e-learningového kurzu k tématu „Veřejná správa“, který byl pro zaměstnance dostupný v prostředí

Povinné vstupní školení mělo formu blended-learningu, tzn. bylo složeno z e-learningové části a části věnované prezenčnímu školení. Podmínkou pro účast na prezenčním školení bylo úspěšné absolvování e-learningového kurzu k tématu „Veřejná správa“, který byl pro zaměstnance dostupný v prostředí Informačního systému projektu.

Průběh vstupního školení:

Prezenční školení byla rozdělena do dvou výukových dnů, kdy pro pozici Specialista na rozvoj mikroregionu byla povinná účast na prvním dnů školení (rozsah 8 hod.) a pro pozici manažer CSS byla povinná účast na obou dnech školení (rozsah 16 hod.). Obsah školení byl složen ze čtyř tematických bloků – projektová oblast, veřejná správa, manažerské schopnosti a problematika nového občanského zákoníku ve vztahu k hospodaření a nakládání s obecním majetkem.  První den školení, kterého se účastnili manažeři CSS i specialisté na rozvoj mikroregionu, získali účastníci informace k agendě související s plněním povinností v rámci projektu a k vykazovaným aktivitám, které lze v rámci projektu realizovat. Nedílnou součástí dopoledního bloku bylo také seznámení zaměstnanců CSS s informačním systémem projektu a náležitostmi vytváření povinného informačního zpravodaje. Odpolední blok prvního dne byl věnován tématu veřejné správy a samosprávy, v rámci kterého účastníci získali ucelené informace o fungování obcí, hospodaření s obecním majetkem, financování obcí a především o agendách, které řeší volení představitelé na úrovni obcí I. typu.

Druhý den školení pokračoval již pouze za účasti zaměstnanců na pozici manažer CSS. Dopolední blok byl zaměřen na téma Speciálních manažerských schopností a k vedení školení byly zvoleny interaktivní techniky, které vedly k aktivnímu zapojení účastníků do samotného semináře a prostřednictvím kterých bylo dosaženo efektu výměny zkušeností mezi účastníky. Odpolední blok vyplnilo školení se zaměřením na problematiku nového občanského zákoníku ve vztahu k hospodaření a nakládání s obecním majetkem a také ve vztahu k soukromoprávním vztahům.   

Off-line Webináře pro nově příchozí zaměstnance:

Ze vstupních prezenčních školení byl pořízen video záznam, který byl následně zpracován do 4 off-line webinářů. Každý z nich se skládá z video studijní podpory a závěrečného kontrolního testu. Tato forma distančního vzdělávání slouží pro nově příchozí zaměstnance do projektu jako náhrada prezenčního vstupního školení. Všechna videa jsou dostupná v rámci informačního systému projektu, a to včetně odkazů na závěrečné testy.

Nově příchozí zaměstnanec do projektu tak musí splnit vstupní školení, které se skládá z:

 

o    E-learningu na téma „Veřejná správa“

o    Off-line webinářů:

§  Vstupní školení – Hospodaření a nakládání s obecním majetkem s provazbou na NOZ

§  Vstupní školení – Projektová oblast

§  Vstupní školení – Veřejná správa

§  Vstupní školení – Zákon o obcích – nakládání s majetkem

 

Na závěr každého školení (tj. e-learning, webinář) je nutné absolvovat krátký kontrolní test, který musí být splněn minimálně na 80 %.

 

Průběžné vzdělávání zaměstnanců CSS

Od listopadu 2016 mají zaměstnanci CSS možnost pravidelně prohlubovat své znalosti ve volitelných tématech – odborných školeních, za která sbírají kreditní body. Povinně volitelná odborná školení obsahují 5 forem vzdělávacích aktivit:

·         prezenční seminář

-         témata a obsah seminářů reagují na potřeby a požadavky z území vyplívajících ze zpětných vazeb, sebehodnotících zpráv apod.

·         e-learning,

-         obecný modul - Veřejná správa

-         základní modul - Zákon o obcích a předpisy související

-         pokročilý modul - Zákon o obcích a předpisy související

-         modul - Veřejné zakázky

·         webinář

-         distanční způsob vzdělávání v on-line i off-line verzi pro méně preferovaná témata

·         tematické setkání

-         hodnocení průběhu projektu a jeho činností, sdílení dobré praxe a předávání cenných praktických zkušeností mezi jednotlivými účastníky

·         „závěrečné setkání“

-         celkové shrnutí projektových aktivit, představení dosažených cílů, závěry, udržitelnost projektových aktivit apod.

Na jednotlivá školení se zaměstnanci CSS přihlašují prostřednictvím Informačního systému projektu (ISP). V rámci ISP je vytvořena záložka, kde zaměstnanci CSS naleznou jak aktuální studijní plán a registrační formulář na školení, tak i všechny moduly e-learningu a jednotlivé webináře.

 

Kreditní systém

 

Kreditní systém v rámci projektu přiděluje jednotlivým typům školení číselnou hodnotu (kredit), a to na základě formy, náročnosti a obsahu školení. Kreditní systém přináší zaměstnancům CSS možnost zvolit formu školení dle svých preferencí tak, aby jim co nejvíce vyhovovala a docházelo tak k efektivnějšímu prohlubování jejich odborných znalostí. Za celou dobu realizace projektu je stanoven pro pozici Manažera CSS minimální limit 350 kreditních bodů a pro pozici Specialita na rozvoj mikroregionu minimálně 310 kreditů, pro pozici Specialista na veřejné zakázky minimálně 210 kreditních bodů a pro pozici Pověřenec pro ochranu osobních údajů minimálně 120 kreditních bodů. 

 

Studijní plán

 

Pro zaměstnance CSS je vždy připraven půlroční studijní plán, ze kterého si mohou vybrat semináře, které je tematicky zajímají. Každý vytvořený studijní plán průběžného vzdělávání reaguje na potřeby a požadavky z území. Semináře zařazené do studijního plánu jsou vybírány podle výstupů průběžné evaluace potřeb v území. Snahou projektového týmu je vždy reagovat na aktuální problematická témata, která CSS řeší. V rámci projektu jsou tak připravována pro zaměstnance CSS školení, která se přímo či nepřímo dotýkají následujících tematických oblastí:

 

Předpokládané tematické okruhy pro všechny typy
průběžného odborného vzdělávání

Školství

Sociální oblast

Odpady

Cestovní ruch

Bezpečnost

Doprava

Zaměstnanost a podnikání

Životní prostředí

Volnočasové aktivity

Dotační management

Legislativa

Energie

Informační technologie

Ostatní

 

 

V polovině roku 2018 byl zveřejněn studijní plán na 2. pololetí roku 2018, který obsahuje prezenční školení zaměřená na vztah zákona č. 106/1999 Sb. a GDPR, problematiku vodohospodářské infrastruktury a provozování vodovodů a kanalizací, veřejný pořádek, elektronizaci a vícepráce v oblasti veřejných zakázek nebo GDPR (Záznam o činnostech zpracování; Práva subjektu údajů). Vedle prezenčních školení mohou zaměstnanci CSS absolvovat také čtyři webináře – Úvod do CBA analýz, Využití moderních marketingových nástrojů k propagaci činností DSO; Dotační možnosti obcí (přehled dotací EU, národních, krajských) a Práce s Google Analytics – měření návštěvnosti webových stránek.