Informace o projektu

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (CSS). 

V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých budou vznikly CSS, jsou DSO. Celkově se do projektu zapojilo 83 DSO pokrývající územně celou ČR.  V prodloužení pokračuje 73 zapojených území.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

 • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
 • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
 • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
 • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Rozpočet projektu

Celková výše způsobilých nákladů: 435 297 205,97Kč

Z toho náklady přímé (určeno pro podporu do zapojených území - DSO): 395 724 732,70 Kč

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 28. 2. 2021, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO)  pak od 1.7.2016 do 31.12.2020.

Klíčové aktivity

V rámci projektu bude realizováno celkem 9 klíčových aktivit:

KA01: Řízení projektu (organizační zajištění projektu)

 • strategické i věcné řízení projektu, zaměření na celkové personální, procesní, technické a organizační nastavení a centrální řízení realizace projektu ze strany SMO ČR

KA02: Metodická podpora a řízení projektu (včetně právní podpory)

 • metodická a odborná podpora pro zapojená území - DSO (včetně právní podpory), zajištění odborného řízení nově vzniklých Center společných služeb (CSS)

KA03: Výběr spolupracujících subjektů, uzavření smluv a nastavení systému spolupráce

 • výběr a navázání smluvní spolupráce s DSO, která se budou aktivně podílet na realizaci aktivit a dosažení hlavních cílů projektu
 • personální obsazení CSS

 KA04: Nastavení systému vzdělávání a průběžného zvyšování odbornosti

 • podpora znalostní báze CSS a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců CSS a členů projektového týmu

KA05: Zřízení a činnost center společných služeb a vytvoření celorepublikové komunikační platformy DSO

 • samotné fungování (provoz) CSS v praxi - poskytování požadovaných služeb a poradenství v oblasti veřejných služeb
 • vytvoření celorepublikové komunikační platformy DSO

 KA06: Systém hodnocení CSS

 • průběžné hodnocení fungování CSS a případné poskytování doporučení ke zlepšení funkčnosti CSS
 • sdílení příkladů dobré praxe

KA07: Evaluace projektu

 • nezávislé vyhodnocení celé realizace projektu podle kritérií 5U: účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost

KA08: Odpovědné zadávání veřejných zakázek

 • podpora CSS při  zadávání veřejných zakázek (VZ) v režimu zákona, i mimo něj, a to s důrazem na společensky odpovědné zadávání

KA09: Lokální ekonomika

 • systémové nastavení spolupráce místních aktérů v oblasti lokální ekonomiky pod vůdčí rolí obcí ve vazbě na jejich zákonné kompetence