30.08.2021

Zápis do Centrální evidence sbírek muzejní povahy – povinnost i pro obce?

Řada měst a obcí provozuje muzea a mnohdy mezi vystavenými exponáty jsou i ty sbírky, které jsou v jejich vlastnictví, tj. ve vlastnictví zřizovatele. Pak je na zřizovateli, jako na vlastníkovi sbírky, aby v případě splnění stanovených podmínek postupoval dle § 4 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v plném znění, tj. podal žádost o zápis sbírky do centrální evidence sbírek muzejní povahy.

Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury je veřejně přístupným informačním systémem. Jedná se seznam sbírek, které jsou spravovány podle výše uvedeného zákona o ochraně sbírek muzejní povahy. Uvedené sbírky jsou uchovávány, doplňovaný, spravovány a využívány ve veřejném zájmu a činnost těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných rozpočtů. V centrální evidenci jsou vedeny sbírky, které jsou ve své celistvosti významné pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy. Tvoří je soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností.

Aktuálně je evidováno více jak 450 sbírek ve vlastnictví státu, územně samosprávných celků i dalších subjektů a fyzických osob, které jsou pod ochranou zákona o ochraně sbírek muzejní povahy.

Je tedy na obci jako na vlastníkovi sbírky, aby v případě splnění stanovených podmínek požádal o zápis do centrální evidence sbírek muzejní povahy.

V souvislosti s povinností podání žádosti o zápis sbírky do centrální evidence či v případě dalších dotazů je Vám plně k dispozici Mgr. Michal Janiš z Ministerstva kultury, jehož můžete zastihnout na těchto kontaktech:

257-085-469, 777-458-019, michal.janis@mkcr.cz

.