19.03.2021

Zajímá vás otázka dostupného a udržitelného bydlení?

SMO ČR se účastnil jako garant projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“.

V posledních letech je stále častěji diskutováno téma kvality života ve městech, se kterým souvisí i otázka dostupnosti bydlení a jeho ekonomické, sociální i environmentální udržitelnosti. Problematika bydlení byla taky v centru pozornosti výzkumného projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“, kterého se Svaz měst a obcí ČR účastnil v roli aplikačního garanta. K jakým závěrům výzkumný tým dospěl a kde je možné najít podrobnosti?
Projekt byl řešen ve spolupráci Fakulty architektury a Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, aplikačního garanta SMO ČR a dalších zainteresovaných stran, např. Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, České komory architektů, Sdružení místních samospráv ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Sdružení nájemníků ČR a dalších. Projekt byl podpořen v rámci programu Technologické agentury ČR „Éta“ (č. TL01000143) a proběhl v letech 2018-2019. V současnosti je ve fázi implementace výsledků projektu, která je ve značné míře propojena na činnost SMO ČR.
Předmětem výzkumu bylo dostupné bydlení (ne ovšem bydlení sociální) a jeho udržitelnost. Cílem výzkumu bylo popsat aspekty s podstatným i skrytým dopadem na dostupnost a udržitelnost bydlení ve městech a obcích a zkoumat možnost ovlivnit tyto faktory prostřednictvím strategických plánů samospráv. Dle Ženevské Charty OSN o udržitelném bydlení z roku 2015 byla udržitelnost bydlení chápána komplexně, tj. jako průnik agend environmentální, ekonomické, sociální a kulturní, a zároveň z hlediska organizačně-manažérského zabezpečení implementace těchto čtyř agend. Strategický plán byl jako klíčový dokument zvolen pro svou strukturu (vize > strategie > politika > opatření), svou mezioborovost (umožňuje pokrýt všechny čtyři roviny udržitelnosti), důraz na organizační zabezpečení navrhovaných směrů rozvoje (propojení na řízení a implementaci) i výrazovou flexibilitu (oslovuje široké spektrum aktérů).
Dostupnost výsledků projektu
Souhrnné výsledky výzkumu bude možné najít v knize Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel, která je v aktuálně ve fázi edice a po dokončení bude zveřejněna na webové stránce SMO ČR. Klíčové kapitoly této publikace budou reflektovat:


- paradigma udržitelnosti bydlení a jeho propojení na strategické plánování měst a obcí,
- bytové politiky v ČR i zahraničí a jejich hlavní determinanty (v ČR jde např. o privatizaci bytového fondu, fragmentárnost majetkové držby či fenomén chudých vlastníků),
- trh s bydlením v ČR, jeho determinanty, příčiny selhávání a externality,
- popis 30 opatření, které mohou města a obce zavést na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území.


Na webové stránce SMO ČR bude zveřejněna brožura Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel – výběr klíčových zjištění a souvislostí. Brožura bude obsahovat krátký přehled hlavních zjištění o současném trhu s bydlením a o bytové politice v ČR, jako i seznam 30 opatření a jejich krátké charakteristiky.
Výstupy z projektu přinášíme i ve svazovém časopisu INS, v květnovém čísle najdete článek zaměřený blíže na avizovaných 30 opatření. Podíváme se především na jejich vzájemné souvislosti a to, jak může promyšlený výběr a vzájemné propojení vybraných opatření přinést synergické efekty ve prospěch bydlení v dané lokalitě.
SMO ČR připravuje v spolupráci s ČVUT a dalšími zainteresovanými stranami několik informačních aktivit, odborných seminářů a programů celoživotního vzdělávání. Tyto budou propagovány obvyklým způsobem a v adekvátním časovém předstihu.

Lucia Dobrucká, Fakulta architektury ČVUT v Praze