29.04.2021

Výstupy z kulatého stolu k aplikaci zásad sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 21.4. 2021 Svaz měst a obcí uskutečnil on-line formou „Kulatý stůl k aplikaci zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek“.

Jednání svolal Svaz měst a obcí ČR, neboť na obce a města jako veřejné zadavatele mělo, má a do budoucna bude mít přijetí nových zásad významný dopad. Jednání u „kulatého stolu“ se účastnili zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra a Ministerstva financí. Všem zúčastněným patří dík za jejich aktivní přínos do diskuse.

Přítomní se shodli, že přijetí novely zákona, zejména s ohledem na absenci přechodných ustanovení i zařazení nové úpravy mezi zásady, nebylo šťastné. Od ledna 2021 tak zadavatelům, stejně jako kontrolním orgánům, nezbývá než se s novou výzvou vyrovnat. Shoda panovala i na tom, že vytvoření jednotné metodiky, která by pojala výklad a aplikaci nových ustanovení, která zavádějí povinnost zadávat sociálně odpovědně, environmentálně a inovativně, není reálné. Metodika i výklad budou navíc proměnlivé v čase. Všichni zúčastnění deklarovali svůj zájem poskytnout zadavatelům podporu v rámci své působnosti. Mnozí tak již dlouhodobě činí.

A teď už k tomu nejdůležitějšímu, co v rámci „kulatého stolu“ zaznělo:

  • při uplatňování zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek je třeba respektovat i ostatní zásady – tedy zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
  • všechny zásady jsou si rovny, pozor je potřeba dávat zejména na omezení soutěže a vyloučení z trhu,
  • doporučuje se provádět předběžné tržní konzultace pro správné uplatnění zásad sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání,
  • korektivem pro možnost uplatnění zásad může být i dodržení principu 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost)
  • byť ze zákona neplyne povinnost vyhotovit písemné odůvodnění ne/uplatnění zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací důrazně doporučujeme písemné odůvodnění k ne/uplatnění zásad vyhotovit při zpracování zakázky – bude tak zachována auditní stopa (proč zadavatel tu kterou zásadu použil či nepoužil, záznam myšlenkového procesu)
  • vždy je nutné řádně zvážit cíl a účel zakázky
  • chybí aplikační zkušenost
  • velký význam má sdílení dobré praxe
  • málo zkušeností je s inovacemi
  • dosud není využíváno řízení o inovačním partnerství

 

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce