24.03.2020

Usnesení vlády z 23. března 2020 č. 275 - 286

Datové schránky, rozšíření povinnosti zajistit péči o děti, prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, prodloužení bezplatného parkování, opatření kolem tzv. pendlerů, prodejní doba pro seniory a další upravené oblasti se dočtete v následujících usneseních.

USNESENÍ 275 – datové schránky

Pro všechny uživatele datových schránek je nově odesílání poštovních datových zpráv zdarma (od 24. 3. 2020 až do odvolání, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu).

 

USNESENÍ 276 – rozšíření povinnosti zajistit péči o děti

Zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, které bylo nařízeno usnesením č. 219 (určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí k zajištění péče o děti zaměstnanců IZS a zdravotníků) se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

USNESENÍ 277 - netýká se obcí

USNESENÍ 278 – prodloužení zákazu čerpání dovolené pro zdravotnické pracovníky

USNESENÍ 279 – prodloužení omezení voleného pohybu osob do 1. dubna do 6:00 a prodloužení omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna do 6:00

USNESENÍ 280 – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, prodloužení bezplatného parkování

Tímto usnesením vláda vzala na vědomí opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. Současně bylo prodlouženo opatření týkající se náhrad zdravotních průkazů a posouzení zdravotní způsobilosti. Prodloužen byl i zákaz platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a to rovněž do 1. dubna 2020.

 

USNESENÍ 281 – opatření kolem tzv. pendlerů

Výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní s účinností od 26. března, 00:00 hodin.

Tyto osoby jsou povinny bezprostředně po návratu do České republiky oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, který rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.

USNESENI 282 – prodejní doba pro seniory

Nově se stanoví pro

  • - osoby starší 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
  • - osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
  • - zaměstnance nebo osoby v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,

vymezená prodejní doba v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod.

Dále se nařizuje podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

USNESENI 283 - k organizačnímu opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s potvrzeným případem COVID-19

Vláda vzala na vědomí opatření MZd. Toto mimořádné opatření stanovuje organizaci karantény zdravotnických pracovníků, kteří byli v kontaktu s potvrzeným případem COVID-19. Cílem opatření je v mimořádné epidemiologické situaci zachovat poskytování potřebných zdravotních služeb a minimalizovat dopady absence většího množství zdravotnických pracovníků z důvodu karantény.

USNESENÍ 284 - o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví - následná lůžková léčebně rehabilitační péče

Vláda schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče, uvedeného v příloze tohoto usnesení.

USNESENI 285 - o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil

USNESENI – 286 - k zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví

Tímto usnesením vláda ukládá ministru zdravotnictví realizovat operativně distribuci ochranných prostředků osobám podle přílohy tohoto usnesení prostřednictvím předávacích protokolů. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra ukládá realizovat operativně distribuci ochranných prostředků ostatním státním i nestátním subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv na základě předávacích protokolů a realizovat operativně distribuci ochranných prostředků (roušky) občanům České republiky prostřednictvím České pošty, samosprávy nebo jiným vhodným způsobem.