18.07.2022

Účtování spojené s uprchlickou krizí II: zveřejnění metodického postupu k zajištění jednotného zatřídění příjmů a výdajů

Ministerstvo financí uveřejnilo další metodický postup k jednotnému zatřídění příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Dne 22. června byla ve Sbírce zákonů zveřejněna Vyhláška č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se příjmy a výdaje spojené s pomocí Ukrajině od 1. 7. 2022 sledují prostřednictvím mimořádné události a pro třídění příjmů a výdajů podle odvětví se použije příslušný paragraf, který obsahovou náplní nejlépe odpovídá výdaji nebo příjmu. Ministerstvo financí zveřejnilo metodický postup k zajištění jednotného zatřídění příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině. Postup je vydán v rámci metodické pomoci účetním jednotkám a kontrolním orgánům se zdůrazněním nezbytnosti dodržení sledování a vykazování příjmů, přijatých peněžních prostředků a výdajů souvisejících s mimořádnou událostí. Metodický postup obsahuje nejčastější způsoby poskytnutí pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, tudíž se nejedná o taxativní výčet možností rozpočtového zachycení předmětných transakcí. Účetní jednotka postupuje v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě a Pokynem k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 31. 3. 2022).

PhDr. Ing. Ilona MASOPUSTOVÁ, Legislativní a právní sekce SMO ČR