28.05.2024

Svaz měst a obcí ČR přijal Pozici k budoucnosti kohezní politiky po roce 2028

Praha, 24. května 2024 – Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) svou nově přijatou pozicí aktivně vstupuje do procesu vyjednávání o budoucí podobě kohezní politiky Evropské unie po roce 2028. Agenda je intenzivně projednávána na půdě Komise pro kohezní politiku, v rámci jednotlivých Komor a Předsednictva Svazu. 

SMO ČR jednoznačně podporuje pokračování kohezní politiky po roce 2028 při zachování jejích základních kamenů, kterými jsou vyrovnávání hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony a posílení jejich konkurenceschopnosti.  Svaz požaduje zacílení finančních prostředků EU podle skutečných potřeb a podmínek jednotlivých regionů na základě důsledného uplatňování partnerského přístupu mezi samosprávami, národní úrovní a EU. 

Na konci roku 2023 nechal Svaz vypracovat analýzu potřeb měst a obcí v kontextu budoucí kohezní politiky. Výstupy z analýzy byly klíčové pro vytvoření nového pozičního dokumentu Svazu k budoucnosti kohezní politiky, který byl schválen Předsednictvem Svazu dne 15. května 2024. 

Pozice Svazu je rovněž v souladu s pozicí metropolitních oblastí a aglomerací ČR k budoucnosti metropolitní spolupráce po roce 2027, schválené na jednání Komory statutárních měst dne 7. března 2024.

Hlavní teze pozice Svazu:

1.      Zachování a posílení kohezní politiky: Svaz klade důraz na principy konvergence, dlouhodobosti a územního přístupu.

2.      Podpora transformace a hospodářsky a sociálně ohrožených území na základě jejich potřeb: Zvláštní pozornost je věnována podpoře transformujících se regionů, příhraničních oblastí a           venkovských oblastí.

3.      Podpora integrovaného přístupu ve funkčních územích při zacílení investic: Svaz podporuje pokračování nástrojů jako jsou ITI (Integrované teritoriální investice) a CLLD (Komunitně                 vedený místní rozvoj), s významnou roli měst a obcí při jejich implementaci.

4.      Flexibilně uplatňovaná tematická koncentrace a administrativní zjednodušení: Svaz vyzývá, aby zelené a další cíle EU odpovídaly možnostem a podmínkám jednotlivých regionů, a                   požaduje zásadní snížení administrativní zátěže a zjednodušení pravidel při realizaci projektů a podporu personálních a absorpčních kapacit příjemců. 

 

S ohledem na aktuální evropské a globální výzvy se Svaz zaměřuje na přizpůsobení kohezní politiky novým realitám, včetně podpory strategických technologií a sociální konvergence. Diskuse o těchto tématech bude klíčová ve světle blížících se voleb do Evropského parlamentu a sestavování nové Evropské komise. 

V kontextu aktuálních evropských debat, kde je kohezní politika pod značným tlakem, se SMO ČR také připojil k iniciativě Kohezní aliance. Deklarace této aliance, která podporuje pokračování kohezní politiky jako základního pilíře EU, byla přijata na Evropském summitu měst a regionů v březnu 2024.

Kamila Bláhová, místopředsedkyně SMO ČR pro evropské záležitosti a starostka města Litvínov, zdůrazňuje: „Pro naše regiony, které se dynamicky rozvíjejí, je klíčové, aby byly finanční prostředky EU v budoucnu správně cíleny na potřebné investice v našich městech a obcích a jednoduše a efektivně distribuovány.“

Miroslav Žbánek, místopředseda Svazu a primátor statutárního města Olomouc dodává: „Svaz měst a obcí ČR je připraven spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami, aby zajistil, že kohezní politika zůstane i nadále pilířem evropské integrace a podpory regionálního rozvoje.“

Tato aktivní účast Svazu na národní a evropské úrovni je zásadní, aby hlas českých měst a obcí byl slyšen a zohledněn při formování politik, které ovlivní jejich budoucnost.

Kontakt pro média: 

Svaz měst a obcí České republiky

Email: info@smocr.cz

Tel: +420 234 709 111

Web: www.smocr.cz